Poziv k podaji kandidatur za mesto dekana Podiplomske šole ZRC SAZU

Poziv k oddaji kandidatur za dekana

Datum: 03. 04 2024

 

Na podlagi 24. člena Statuta Podiplomske šole ZRC SAZU z dne 29. 3. 2024 upravni odbor Podiplomske šole ZRC SAZU izdaja

 

POZIV

k podaji kandidatur za mesto dekana Podiplomske šole ZRC SAZU

I.

 

Dekana Podiplomske šole ZRC SAZU (v nadaljevanju: PŠ ZRC SAZU) na predlog senata PŠ ZRC SAZU imenuje upravni odbor PŠ ZRC SAZU s soglasjem skupščine PŠ ZRC SAZU.

 

Mandat dekana je štiri leta, brez omejitve ponovnega imenovanja.

 

Dekan ima zlasti naslednje pravice in obveznosti:

 1. skrbi in odgovarja za zakonitost dela PŠ ZRC SAZU in za izvrševanje njenih obveznosti, določenih z zakonom in drugimi predpisi ter splošnimi akti PŠ ZRC SAZU,
 2. usklajuje izobraževalno, znanstvenoraziskovalno, razvojno in svetovalno delo PŠ ZRC SAZU,
 3. organizira in vodi domače in mednarodno povezovanje PŠ ZRC SAZU,
 4. daje pobude za zbiranje sredstev za delovanje PŠ ZRC SAZU,
 5. izda sklep o razpisu in izvedbi volitev članov senata in upravnega odbora PŠ ZRC SAZU,
 6. sklicuje in vodi seje senata PŠ ZRC SAZU,
 7. sklicuje in vodi kolegij,
 8. imenuje prodekane, koordinatorje modulov in vodje projektnih skupin,
 9. podpisuje listine PŠ ZRC SAZU in pogodbe, ki jih ta sklepa,
 10. predlaga senatu sistemizacijo delovnih mest redno zaposlenih delavcev,
 11. vabi gostujoče profesorje in gostujoče raziskovalce za krajše delovne obiske oziroma predavanja in sklepa ustrezne pogodbe,
 12. izdaja sklepe o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja zaposlenih učiteljev in znanstvenih delavcev ter drugih sodelavcev PŠ ZRC SAZU,
 13. sodeluje pri promociji magistrov in doktorjev znanosti,
 14. zagotavlja spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti PŠ ZRC SAZU, študijskih programov, znanstveno-raziskovalnega ter strokovnega dela in pripravo letnega poročila o kakovosti (samoevalvacija),
 15. poroča o delu PŠ ZRC SAZU senatu, upravnemu odboru in skupščini PŠ ZRC SAZU,
 16. obvešča uradne institucije in širšo javnost o delu PŠ ZRC SAZU,
 17. podeljuje priznanja PŠ ZRC SAZU,
 18. opravlja druge naloge v skladu z zakonom, statutom, in drugimi splošnimi akti PŠ ZRC SAZU.

 

II.

 

Kandidaturo za dekana PŠ ZRC SAZU lahko poda vsak visokošolski učitelj, ki sodeluje v izobraževalnem procesu na PŠ ZRC SAZU.

 

III.

 

Kandidati lahko oddajo prijave v fizični ali elektronski obliki.

 

K prijavi kandidati priložijo:

 • motivacijsko pismo,
 • življenjepis in
 • program dela,

iz katerih morajo izhajati tudi izkušnje in kompetence za opravljanje del in nalog dekana PŠ ZRC SAZU.

 

Vsi podatki za pripravo programa dela so kandidatom na voljo v tajništvu PŠ ZRC SAZU.

 

IV.

 

Rok za oddajo prijav je 06. 05. 2024 do 14. ure.

 

Prijave v fizični obliki morajo do navedenega roka prispeti na naslov PŠ ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana, ne glede na način pošiljanja.

 

Prijave v elektronski obliki morajo biti do roka poslane na e-naslov podiplomska.sola@zrc-sazu.si.

 

V.

 

Kandidati, za katere se bo v postopku ugotovilo, da izpolnjujejo pogoje za dekana, bodo povabljeni, da svojo kandidaturo predstavijo na seji senata PŠ ZRC SAZU. Kandidat, ki bo predlagan v imenovanje upravnemu odboru PŠ ZRC SAZU, bo povabljen, da svojo kandidaturo predstavi na seji organa.

 

VI.

 

Ta poziv se po sprejemu na upravnem odboru PŠ ZRC SAZU objavi na oglasni deski PŠ ZRC SAZU in na spletni strani PŠ ZRC SAZU.

 

Za objavo je zadolženo tajništvo PŠ ZRC SAZU.

 

Po pooblastilu z dne 13. 3. 2024

doc. dr. Aleš Smrekar