OPIS PREDMETA

Hidrogeologija krasa


Program:

Vede o Zemlji in okolju (2. stopnja)

Modul:
Krasoslovje (2. stopnja)

Koda predmeta: MTK03
Letnik: 2. letnik


Nosilka
Izr. prof. dr. Metka Petrič

ECTS: 9

Obseg: predavanja 35 ur, seminar 20 ur, laboratorijske vaje 15 ur, terensko delo 20 ur, samostojno delo 135 ur
Vrsta predmeta: obvezni na modulu
Jeziki: slovenski, angleški
Metode poučevanja in učenja: predavanja, seminarji, laboratorijske vaje, terensko delo.

 

Učni načrt predmeta (prenesi)

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Končan študijski program 1. stopnje ali dodiplomski študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004 s področja naravoslovja.

 

Vsebina:

 • Vodni krog,
 • hidrogeološke značilnosti sedimentov in kamnin, vodonosnik,
 • voda v tleh in infiltracija,
 • napajanje vodonosnika,
 • tok podzemne vode,
 • praznjenje vodonosnika, izviri,
 • hidrogeokemija,
 • raziskovalne metode v hidrogeologiji,
 • izraba podzemnih vod,
 • onesnaženje in zaščita podzemnih vod.

 

Temeljni literatura in viri:

 • Ford, D. C., Williams, P., 2007: Karst Hydrogeology and Geomorphology. Wiley, Chichester: 562 str. (poglavje 5/chapter 5).
 • Stevanović, Z. (ur.), 2015: Karst Aquifers – Characterization  and Engineerin. Springer, Cham: 692 str. (poglavje 3/chapter 3).
 • Izbrani članki iz revij/Selected articles from journals (Acta Carsologica, Geologija, Hydrogeology Journal, Journal of Hydrology; Water Resources Research).

 

Cilji in kompetence:

Namen predmeta je seznaniti študente z značilnostmi pojavljanja in pretakanja podzemnih vod. Predstavljeni bodo osnovni pojmi, metode in raziskovalne teme v hidrogeologiji. Izpostavljena bo vloga podzemne vode v vodnem krogu in njene povezave z drugimi podsistemi. Obravnavani bodo različni tipi vodonosnikov, procesi njihovega napajanja in praznjenja. Študenti se bodo seznanili z vplivom geološke zgradbe na kemizem voda in spoznali pomen spremljanja fizikalnih, kemijskih in mikrobioloških parametrov za razumevanja izvora voda in značilnosti njihovega pretakanja. Predstavljene bodo vse pomembnejše metode hidrogeoloških raziskav. Poudarjen bo pomen podzemnih vod za oskrbo s pitno vodo in njihovega ustreznega varovanja pred onesnaženjem.

 

Predvideni študijski rezultati:

 • Poznavanje osnovnih pojmov hidrogeologije,
 • razumevanje značilnosti pojavljanja in pretakanja podzemnih vod,
 • poznavanje modernih raziskovalnih področij v hidrogeologiji,
 • razumevanje pomena podzemnih vodnih virov in poznavanje načinov za njihovo ustrezno rabo in varovanje,
 • sposobnost samostojnega ocenjevanja literature in virov.

 

Načini ocenjevanja:

Izpit (70 %), seminarska naloga (30 %).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI