OPIS PREDMETA

Metode raziskovanja, argumentiranja in pisanja v humanistiki in družboslovju


Program:

Primerjalni študij idej in kultur (3. stopnja)

Modul:

Koda predmeta: 07

Letnik: 1. letnik


Nosilec
Red. prof. dr. Borut Telban

ECTS: 6

Obseg: predavanja 60 ur, seminar 30 ur

Vrsta predmeta: obvezni predmet

Jeziki: slovenščina, angleščina

Metode poučevanja in učenja: predavanja, seminar

 

Prenesi učni načrt predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni potrebno.

 

Vsebina

Metode raziskovanja v humanistiki in družboslovju:

 • različni raziskovalni pristopi v humanistiki in družboslovju;
 • pripravljalno obdobje in tematska usmeritev;
 • teoretska usmeritev;
 • izbor in priprava raziskovalnih metod;
 • kvantitativne in kvalitativne raziskave;
 • terensko delo;
 • raziskave v arhivih;
 • izbor literature in uporaba interneta.

 

Kvaliteta raziskovalnega dela:

 • zbiranje podatkov: kvantiteta in kvaliteta;
 • zgodovina obravnavane problematike;
 • poglobljeno znanje in razumevanje;
 • aktivno in kritično branje virov;
 • povzemanje in ovrednotenje virov po svojih besedah;
 • analiza podatkov in pogledov;
 • sinteza.

 

Argumentiranje:

 • skiciranje in osnutek argumenta;
 • logičnost in relevantnost argumenta;
 • pomen dejstev pri gradnji argumentov;
 • objektivnost in subjektivnost argumenta;
 • razvijanje argumenta;
 • dokazovanje in prepričevanje z argumenti;
 • kritična analiza argumentov drugih;
 • najpogostejše napake pri argumentiranju (neznanje, posploševanja, non sequitur, ad hominem itd.).

 

Struktura in organizacija akademskega pisanja:

 • organizacija misli;
 • razvoj in postavitev teze;
 • zagovarjanje pozicije;
 • izbor jezika glede na namen in občinstvo;
 • narativno in deskriptivno pisanje;
 • analitični in deduktivni/induktivni načini pisanja;
 • ilustracija pomenov in argumentov s primeri;
 • komparacija;
 • izbor naslova in ključnih besed;
 • povzetek, uvod in zaključek;
 • konstrukcija odstavkov in njihova povezanost;
 • viri in citiranje;
 • plagiarizem.

 

Pisanje akademskih besedil:

 • pisanje kot proces;
 • strategije pisanja;
 • relevantnost in razumljivost/jasnost pisanja;
 • skiciranje, popravljanje, dopolnjevanje in urejanje besedil;
 • revizija besedil;
 • pisanje raziskovalnih projektov, poročil, syllabusov;
 • pisanje člankov in esejev;
 • pisanje doktorske disertacije.

 

Temeljna literatura in viri

 • Cottrell, Stella. 2005. Critical Thinking Skills: Developing Effective Analysis and Argument (Palgrave Study Guides). Palgrave Macmillan.
 • Mounsey, Chris. 2002. One Step Ahead: Essays and Disertations. Oxford: Oxford University Press.
 • Soles Derek & Graham Lawler (ur.). 2005. The Academic Essay: How to Plan, Draft, Write and Edit. Studymates Ltd.
 • Swales, John M. and Christine B. Feak. 2004. Academic Writing for Graduate Students: Essential Tasks and Skills, 2nd ed. Ann Arbor: University of Michigan Press.
 • Weston, Anthony. 2006. Creativity for Critical Thinkers. Oxford: Oxford University Press.
 • Metode raziskovanja, argumentiranja in pisanja v humanistiki in družboslovju (prenesi skripto predmeta).

 

Cilji in kompetence

Predmet je zastavljen interdisciplinarno in ponudi študentkam in študentom različnih humanističnih in družboslovnih usmeritev – ob sodelovanju gostujočih predavateljic in predavateljev – vpogled v celoten proces raziskovanja: od priprav na raziskavo do končnega produkta – objave rezultatov. Ob vpogledu v paleto raziskovalnih metod je glavni poudarek predmeta na kritičnem branju literature, razvijanju miselnih veščin ter z njimi povezanih idej in argumentov, ter popolnem razumevanju struktur, načinov in vsebinskih zasnov akademskega pisanja. Od študentke in študenta se pričakuje, da bo sposoben ustne in pisne komunikacije v različnih akademskih in javnih kontekstih.

 

Predvideni študijski rezultati:

Študentke in študenti razvijajo kompetence pri izboru relevantne literature, sposobnost analitičnega razmišljanja, spretnost argumentiranja in boljše razumevanje uporabe pisne besede.

 

Načini ocenjevanja

Izpit je sestavljen iz več delov, v končni oceni pa se upošteva:

 • Aktivna prisotnost na predavanjih in seminarjih.
 • Izpitna pisna naloga (8-12 strani), v kateri študentka ali študent poda analizo – argumente podpre z ustrezno literaturo – družbenega ali kulturnega dogodka, teoretskega problema ali tematskega sklopa.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI