OPIS PREDMETA

Arahnologija: uvod v terenske in laboratorijske raziskave


Program:

Okoljske in regionalne študije (3. stopnja)

Modul:
Biodiverziteta in ekologija (3. stopnja)

Koda predmeta: DIB06
Letnik: Brez letnika


Nosilec:
Doc. dr. Matjaž Gregorič

ECTS: 6

Obseg: predavanja 5 ur, seminar 10 ur, vaje 40 ur, druge oblike študija 5 ur, samostojno delo 120 ur
Vrsta predmeta: izbirni na modulu
Jeziki: slovenski, angleški
Metode poučevanja in učenja: predavanja, terensko vzorčenje, e-učenje, laboratorijske vaje, seminar

 

Učni načrt predmeta (prenesi)

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Opravljena prva ali druga stopnja študija biologije ali ekvivalentne smeri.

 

Vsebina:

 • Uvod v arahnologijo, osnove biologije pajkovcev
 • Terensko vzorčenje specifično za favne pajkov, suhih južin, ščipalcev, paščipalcev
 • Identifikacija vseh družin ter tipičnih srednjeevropskih rodov in vrst pajkov, suhih južin, ščipalcev, paščipalcev
 • Terenske in laboratorijske eksperimentalne raziskave
 • Seminar

 

Temeljni literatura in viri:

 • Foelix, R. (2011). Biology of spiders. Oxford University Press.
 • Herberstein, M. E. (2011). Spider behaviour: flexibility and versatility. Cambridge University Press.
 • Jocqué, R., Dippenaar-Schoeman, A.S. (2006). Spider families of the world. Musée royal de l’Afrique centrale.
 • Primarna taksonomska literatura.

 

Cilji in kompetence:

Namen predmeta je seznaniti študente s koncepti in metodami v arahnologiji, torej biologiji pajkovcev. Skupina pajkovcev, kamor uvrščamo pajke, suhe južine, ščipalce, paščipalce, klope in pršice ter duge manj znane redove, je svetovno razširjena, ekološko pomembna in s preko 100 tisoč znanimi in mnogimi neznanimi vrstami izjemno raznolika. Podiplomski študenti, ki želijo raziskovati pajkovce, pogosto naletijo na nepremostljive ovire povezane z njihovim vzorčenjem in identifikacijo. Tekom intenzivnega 15 dnevnega poletnega tečaja se bodo študenti seznanili z dnevnim in nočnim vzorčenjem pajkovcev, njihovo identifikacijo s tradicionalnimi morfološkimi metodami ter črtnimi kodami DNA, z osnovami njihove biologije ter koncepti laboratorijskega in terenskega eksperimentalnega dela.

 

Predvideni študijski rezultati:

 • Poznavanje metod in konceptov v terenski in eksperimentalni arahnologiji.
 • Uporaba originalno pridobljenih favnističnih, ekoloških in molekulskih podatkov v obliki seminarja.
 • Usmeritev v raziskovalno delo na področju arahnologije.

 

Načini ocenjevanja:

Predstavitev seminarske naloge (20 %), seminarska naloga (pisni izdelek, 80 %

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI