OPIS PREDMETA

Biodiverziteta in globalne spremembe


Program:

Okoljske in regionalne študije (3. stopnja)

Modul:
Biodiverziteta in ekologija (3. stopnja)
Paleobiologija in sedimentarna geologija (3. stopnja)
Regionalne študije (3. stopnja)

Koda predmeta: DI011
Letnik: Brez letnika


Nosilec:
Izr. prof. dr. Urban Šilc

ECTS: 6

Obseg: predavanja 30 ur, seminar 15 ur, terenske vaje 15 ur, samostojno delo 120 ur
Vrsta predmeta: skupni izbirni
Jeziki: slovenski, angleški
Metode poučevanja in učenja: predavanja, seminar, e-učenje

 

Učni načrt predmeta (prenesi)

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Opravljena 1. stopnja študija biologije ali ekvivalentne smeri oz. VII. stopnja predbolonjskega programa.

 

Vsebina:

 • Globalni vzorci biotske pestrosti
 • Merjenje vrstne pestrosti
 • Genska diverziteta
 • Ekosistemi
 • Klimatska variabilnost, klimatske spremembe in efekt tople grede
 • Biotska ranljivost, odgovor in adaptacije na klimatske spremembe
 • Vpliv klimatskih sprememb v prihodnosti

 

Temeljni literatura in viri:

 • Rosenzweig M.L. (1995). Species diversity in space and time. Cambridge University Press.
 • Lovejoy T. E., ‎Hannah L. J. (2005). Climate Change and Biodiversity. Yale University Press.

 

Cilji in kompetence:

S tem predmetom se bodo študenti seznanili z globalnimi vzorci diverzitete in njenim merjenjem na več ravneh, od genetske do ekosistemske. Študenti bodo razumeli mehanizme, ki ustvarjajo biodiverziteto in kako klimatske spremembe vplivajo na te mehanizme danes in v prihodnosti. Študenti se bodo seznanili s podnebjem in razumeli efekt tople grede, spoznali že opažen vpliv nedavnih klimatskih sprememb in napovedi za njihov vpliv v prihodnosti. Spoznali bodo tudi moderne pristope v napovedovanju prihodnjih globalnih sprememb.

 

Predvideni študijski rezultati:

 • Razumevanje kako se spreminja vrstna diverziteta in diverziteta združb v odvisnosti od časa in prostora in kako jo meriti.
 • Študenti bodo razumeli kako se biota odziva na globalne spremembe: kakšni so odzivi posameznih vrst in kako se spreminjajo celotne združbe in ekosistemi.
 • Študenti bodo pridobili vpogled v moderne pristope v raziskovanju vpliva klimatskih sprememb.

 

Načini ocenjevanja:

Seminar (20 %), izpit (80 %).

 

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI