Izr. prof. dr. Urban Šilc

Izredni profesor za področje biologije na magistrskem študiju 2. stopnje Vede o Zemlji in okolju in na doktorskem študiju 3. stopnje Okoljske in regionalne študije.urban.silc@zrc-sazu.si

Nosilec predmetov:

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Biologija podzemeljskih habitatov

Red. prof. dr. Tanja Pipan,

ECTS: 9

Izbrana poglavja iz vedenjske biologije

Red. prof. dr. Simona Kralj-Fišer,

ECTS: 3

Mikrobiologija okolja

Izr. prof. dr. Janez Mulec,

ECTS: 6

Osnove bioloških procesov

Doc. dr. Matjaž Gregorič,

ECTS: 3