OPIS PREDMETA

Biokronologija in stratigrafska korelacija


Program:

Okoljske in regionalne študije (3. stopnja)

Modul:
Paleobiologija in sedimentarna geologija (3. stopnja)

Koda predmeta: DIP01
Letnik: Brez letnika


Nosilka:
Doc. dr. Špela Goričan

ECTS: 9

Obseg: predavanja 30 ur, seminar 30 ur, vaje 30 ur, samostojno delo 180 ur
Vrsta predmeta: izbirni na modulu
Jeziki: slovenski, angleški
Metode poučevanja in učenja: predavanja, e-učenje, seminarji, praktične vaje.

 

Učni načet predmeta (prenesi)

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v 1. letnik.

 

Vsebina:

 • Zgodovinski razvoj stratigrafije.
 • Nezveznost fosilnega zapisa.
 • Biokronologija in biostratigrafija (definicija).
 • Tipi biocon (Opplove cone, cone razpona taksona, cone prekrivanja več taksonov, intervalne cone, cone abundanc itd.).
 • Lastnosti biokronoloških lestvic (zvezne in nezvezne (diskretne) lestvice).
 • Deterministične in probabilistične metode za izdelavo biokronoloških lestvic.
 • Metoda unitarnih asociacij in uporaba računalniškega programa UAgraph na konkretnem primeru.
 • Uskladitev biokronoloških lestvic s kronostratigrafskimi enotami v kombinaciji z drugimi stratigrafskimi metodami (sekvenčno stratigrafijo, kemostratigrafijo, magnetostratigrafijo).
 • Koncept globalnih stratotipov (Global Boundary Stratotype Section and Point – GSSP); pogoji in postopki za formalno definicijo kronostratigrafskih enot.

 

Temeljni literatura in viri:

Izbrana poglavja iz knjig in članki:

 • Guex J. (1991). Biochronological Correlations, 1-252, Springer.
 • Guex J., Galster F., Hammer O. (2016). Discrete Biochronological Time Scales, 1- 160, Springer.
 • McGowran B. (2005). Biostratigraphy: Microfossils and Geological Time. Cambridge University Press. (izbrana poglavja/selected chapters)
 • Agterberg F., Gradstein F.M., Cheng Q., Liu G. (2013). The RASC ad CASC programs for ranking, scaling and correlation of biostratigraphic events. Computers and Geosciences 54, 279–292.
 • Gradstein FM, Ogg JG, Schmitz MD, Ogg GM (2012). The Geological Time Scale 2012, 1-585, Elsevier.

 

Cilji in kompetence:

Namen predmeta je razviti kritično razumevanje lokalnih in globalnih biokronoloških lestvic. Študenti se bodo naučili, kako oceniti kvaliteto podatkov za izdelavo teh lestvic. Osvojili bodo znanje o empiričnih in matematičnih metodah za izdelavo in testiranje lestvic in za interpretacijo njihove biokronološke natančnosti. Poglobili bodo znanje o drugih metodah stratigrafske korelacije. Z vodenim individualnim delom na konkretnem primeru bodo pridobili praktične izkušnje. Predmet je zato še posebej priporočljiv za študente, ki bodo kot primer za izdelavo conacije lahko uporabili podatke, pridobljene v okviru raziskav za doktorsko disertacijo.

 

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Študent zna izdelati in interpretirati biokronološko lestvico. Zaveda se prednosti, pomanjkljivosti in omejitev različnih metod izdelave in zna kritično oceniti uporabnost objavljenih conacij. Obvlada različne stratigrafske pristope in jih zna uporabiti za kalibracijo biokronoloških lestvic s kronostratigrafskimi enotami. Razume pomen GSSP-jev.

 

Načini ocenjevanja:

Pisni ali ustni izpit (50 %), seminarska naloga (50 %).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI