OPIS PREDMETA

Daljinsko zaznavanje v okoljskih in regionalnih študijah


Program:

Okoljske in regionalne študije (3. stopnja)

Modul:
Biodiverziteta in ekologija (3. stopnja)
Paleobiologija in sedimentarna geologija (3. stopnja)
Regionalne študije (3. stopnja)

Koda predmeta: DI003
Letnik: Brez letnika


Nosilec
Izr. prof. dr. Žiga Kokalj

ECTS: 6

Obseg: predavanja 10 ur, seminarske vaje 20 ur, druge oblike študija 10 ur, samostojno delo 120 ur
Vrsta predmeta: skupni izbirni
Jeziki: slovenski, angleški
Metode poučevanja in učenja: predavanja (prosojnice, grafične ponazoritve, demonstracije, primeri iz prakse), praktične vaje (računalniška učilnica z ustrezno programsko opremo), e-učenje

 

Učni načrt predmeta (prenesi)

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Ni posebnih pogojev.

 

Vsebina:

 • Definicija daljinskega zaznavanja
 • Kratka zgodovina daljinskega zaznavanja
 • Elektromagnetno valovanje
 • Spekter elektromagnetnega valovanja
 • Interakcija z atmosfero
  • Sipanje
  • Absorpcija
 • Interakcija s površjem
  • Spektralni podpis
 • Ločljivost snemalnih sistemov
  • Prostorska ločljivost
  • Spektralna ločljivost
  • Radiometrična ločljivost
  • Časovna ločljivost
 • Optični senzorji
 • Radar
 • Lidar
 • Satelitski sistemi za opazovanje Zemlje
  • Vremenski sateliti
  • Sateliti za opazovanje kopnih površin
  • Sateliti za opazovanje morja
 • Interpretacija podob
 • Vizualna interpretacija
 • Predobdelava podob
 • Izboljšanje podob
 • Transformacije podob
 • Klasifikacija podob
 • Veččasovne analize podob
 • Združevanje in integracija podatkov
 • Primeri uporabe (v geologiji, biologiji, arheologiji, gozdarstvu, kmetijstvu, študijah kopenskega in morskega okolja, naravnih in drugih nesrečah)

 

Temeljni literatura in viri:

 • Campbell, James B. and Randolph H. Wynne. 2011. Introduction to Remote Sensing. The Guilford Press. Mather, Paul and Magaly Koch. 2011. Computer Processing of Remotely-Sensed Images: An Introduction. Wiley.
 • Oštir, Krištof. 2006. Daljinsko zaznavanje. Ljubljana: Založba ZRC.
 • Remote Sensing
 • Remote Sensing of Environment
 • ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing

 

Cilji in kompetence:

Študenti pridobijo znanje o daljinskem zaznavanju kot pomembnem viru podatkov o prostoru. Spoznajo tehnike zajemanja podatkov iz različnih senzorjev na letalih in satelitih, načine interakcije valovanja z atmosfero in površjem, način prenosa podatkov. Podrobno spoznajo postopke iskanja (repozitoriji in katalogi), prenosa, obdelave in interpretacije podob. Seznanijo se s primeri uporabe daljinskega zaznavanja.

 

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje daljinskega zaznavanja in strokovne terminologije. Razumevanje procesa daljinskega zaznavanja po fazah. Poznavanje vrst virov daljinskega zaznavanja in njihovih značilnosti. Študenti se naučijo uporabljati tehnike digitalne obdelave podob. Vsa teoretična poglavja se tesno povezujejo s praktičnimi primeri. Študenti se naučijo uporabljati teorijo v praksi, sposobni so se odločati in izbirati primerne metode in podatkovne vire za določeno uporabo.

 

Načini ocenjevanja:

Izpit (teoretičen del) in/ali projekt (seminarska naloga) (60 %), naloge in sprotno delo (ocena vaj) (40 %).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI