OPIS PREDMETA

Ekotoksikologija


Program:

Okoljske in regionalne študije (3. stopnja)

Modul:
Biodiverziteta in ekologija (3. stopnja)

Koda predmeta: DIB07
Letnik: Brez letnika


Nosilka:
Doc. dr. Paula Pongrac

ECTS: 6

Obseg: predavanja 30 ur, seminar 15 ur, druge oblike študija 15 ur, samostojno delo 120 ur
Vrsta predmeta: izbirni na modulu
Jeziki: slovenski, angleški
Metode poučevanja in učenja: predavanja z aktivnim sodelovanjem študentov, seminarji in njihove predstavitve, e-učenje

 

Učni načrt predmeta (prenesi)

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Opravljena prva in druga stopnja študija biologije ali ekvivalentne smeri.

 

Vsebina:

 • Zgodovina in uvod; definicija pojmov v toksikologiji in ekologiji
 • Viri, vrste in lastnosti strupov v okolju
 • Razporeditev in transformacija strupov v okolju
 • Doza in koncentracija
 • Molekularni, biokemijski, fiziološki in vedenjski odzivi organizmov na strupe
 • Vplivi na populacije, združbe in ekosistem
 • Biološki markerji in biomonitoring strupov v okolju
 • Ocene tveganja
 • Ekotoksikologija in nadzor

 

Temeljni literatura in viri:

 • Sparling D.W. 2016: Ecotoxicology Essentials: Environmental Contaminants and Their Biological Effects on Animals and Plants. Academic Press.
 • Walker C.H., Sibly R.M., Hopkin S.P., Peakall D.B. 2012: Principles of Ecotoxicology, Fourth Edition. CRC Press.
 • Connell, D.W., Lam, P., Richardson, B., Wu, R. (1999) Introduction to Ecotoxicology. Wiley-Blackwell.

 

Cilji in kompetence:

Onesnaženje okolja je ena izmed najbolj resnih groženj našemu planetu. Vse večje število in vse večja raznolikost strupov iz različnih virov (npr. iz industrije, kmetijstva in medicine) prispeva k bremenu, ki se ga moramo naučiti omejiti, nadzorovati in odpraviti. Z vrednotenjem strupenih učinkov na naravne sisteme se ukvarja nova veja znanosti, ekotoksikologija. Skozi predavanja študentom, ki naj bi za razumevanje snovi obvladali osnove kemije in biologije, bomo obravnavali vrste, lastnosti in delovanje strupov v okolju, pomen koncentracije in doze ter učinkov strupov na organizme, populacije, združbe in ekosisteme. Nadalje bomo obravnavali koncepte ocene tveganja, uporabo bioloških markerjev in biominitoring ter nadzora nad strupi.

 

Predvideni študijski rezultati:

 • Poznavanje konceptov v toksikologiji, ekologiji in ekotoksikologiji.
 • Razumevanje postopkov za predvidevanje učinkov strupov na okolje.
 • Poznavanje načinov za preprečevanje, omejevanje in odpravo posledic zastrupljenosti okolja.

 

Načini ocenjevanja:

Izpit (40 %), seminarska naloga (40 %), predstavitev seminarske naloge (20 %).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI