OPIS PREDMETA

Fizikalna speleologija in speleogeneza


Program:

Vede o Zemlji in okolju (2. stopnja)

Modul:
Krasoslovje (2. stopnja)

Koda predmeta: MIK05
Letnik: 2. letnik


Nosilec
Red. prof. dr. Franci Gabrovšek

ECTS: 6

Obseg: predavanja 30 ur, seminar 15 ur, terenske vaje 25 ur, samostojno delo 80 ur
Vrsta predmeta: izbirni
Jeziki: slovenski, angleški
Metode poučevanja in učenja: predavanja, seminarji, terensko delo

 

Učni načrt predmeta (prenesi)

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Končan študijski program 1. stopnje ali dodiplomski študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004 s področja naravoslovja.

 

Vsebina:

 • Prenos snovi in toplote v kraških masivih,
 • hidravlika kraških kanalov,
 • vreme in klima kraških jam,
 • prenos sedimentov v kraških jamah,
 • raztapljanje in izločanje sige,
 • opazovanje parametrov jamskega okolja: vzpostavitve meritev, obdelava in interpretacija podatkov,
 • terensko delo v kraških jamah: interpretacija preteklega in današnjega jamskega okolja na osnovi opazovanja geometrije rovov in jamskih oblik,
 • časovni razvoj jam (iniciacija, rast, stagnacija, propadanje),
 • speleogenetski prostori (vadozni, epifreatični, freatični; epigeni, hipogeni, brakični-obmorski),
 • osnove speleogenetskih procesov,
 • dejavniki speleogenetskega prostora,
 • oblike jamskih sistemov in mikrorelief jamskih rovov,
 • modeliranje razvoja jam.

 

Temeljni literatura in viri:

Temeljna knjiga/Basic textbook:

 • Palmer, A.N., 2007: Cave Geology. Cave Books.

 

Izbrana poglavja iz monografij/Selected chapters from:

 • Ford, D.C. & Williams, P., 2007: Karst Hydrogeology and Geomorphology. Wiley.
 • Dreybrodt, W., 1988: Processes in Karst Systems, Springer.
 • Clark, M.M., 2009: Transport modeling for environmental engineers and scientists. WIley.

 

Cilji in kompetence:

 • Razumevanje fizičnega okolja kraških jam,
 • dojemanje jam kot del stičnega območja zemeljskih sfer, skozi in med katerimi poteka prenos snovi in toplote,
 • uporaba temeljnih fizikalnih zakonov za razumevanje procesov in oblik v kraških jamah,
 • opazovanje jamskega okolja: pridobivanje, obdelava in interpretacija terenskih podatkov,
 • sklepanje o okolju in procesih na osnovi terenskih opazovanj.

 

Predvideni študijski rezultati:

Študent bo poglobil temeljno znanje o speleologiji in speleogenezi, pri čemer bo njegovo razumevanje temeljilo na fizikalnih načelih, ki jih bo tudi spoznal. Naučil se bo osnov opazovanja in merjenja v jamskem okolju ter obdelave in interpretacije merskih podatkov.

 

Načini ocenjevanja:

Izpit (90 %), seminarska naloga (10 %).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI