OPIS PREDMETA

Geoarheologija in bioarheologija


Program:

Vede o Zemlji in okolju (2. stopnja)

Modul:
Paleobiologija in sedimentarna geologija (2. stopnja)

Koda predmeta: MIP06
Letnik: Brez letnika


Nosilec
Red. prof. dr. Aleksander Horvat

ECTS: 6

Obseg: predavanja 30 ur, seminar 10 ur, vaje 30 ur, samostojno delo 80 ur
Vrsta predmeta: izbirni
Jeziki: slovenski, angleški
Metode poučevanja in učenja: predavanja, diskusije, seminarji, praktične vaje, terensko delo

 

Učni načrt predmeta (prenesi)

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Končan študijski program 1. stopnje ali dodiplomski študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004 s področja naravoslovja.

 

Vsebina:

1. del – Geoarheologija:

 • Uvod v geoarheologijo
 • Sedimentologija in stratigrafija
 • Preperevanje, tla in paleotla
 • Različna depozicijska okolja (rečna, jezerska, ledeniška, eolska, priobalna, kras)
 • Procesi pri nastanku najdišč
 • Postdepozicijski procesi
 • Jamska geoarheologija
 • Paleookoljske rekonstrukcije
 • Kvartarna geokronologija in klimatologija
 • Metode datiranja v kvartarju
 • Geosurovine in tehnologija
  • Minerali, kamnine in kamena orodja
  • Analize keramike
  • Provenienca artefaktov in materialov
 • Izotopske analize
 • Geokemija slednih elementov

 

2. del – Bioarheologija:

 • Uvod v arheobotaniko
 • Mikrobotanični ostanki (pelod,  fitoloiti, škrobna zrna)
 • Makrobotanični ostanki (les, seme, plodovi …)
 • Vegetacija, pokrajine in paleoekologija
 • Uvod v arheozoologijo
 • Kvartarni sesalci in človek
 • Odzivi živali na spremembe habitata
 • Mikrosesalci kot paleookoljski indikatorji
 • Sezonskost
 • Domestikacija
 • Tafonomija
 • Paleoekonomija; rekonstrukcija nekdanje prehrane
 • Eksperimentalne in etnoarheološke študije
 • Človeški vpliv na okolje; antropocen

 

Vaje:

 • Raziskovalne tehnike pri analizi sedimentov iz arheoloških najdišč
 • Laboratorijske analize artefaktov in drugih kulturnih ostankov
 • Interpretacija geokemičnih podatkov
 • Metode zbiranja in analiza arheobotaničnih vzorcev
 • Identifikacija kosti in zob
 • Prepoznavanje različnih sledov na kosteh

 

Temeljni literatura in viri:

Izbrana poglavja in članki iz:

 • Andrič, M., Tolar, T, Toškan, B.2016: Okoljska arheologija in paleoekologija. Založba ZRC, 1-259.
 • Davis, S. J. M. , 1995: The Archaeology of Animals. – Yale University Press, 22-154.
 • Dicauze, D. F., 2008: Environmental Archaeology: Principles and Practice. – Cambridge University Press, 620 pp.
 • Garrison, E., 2003: Techniques in Archaeological Geology (Natural Science in Archaeology). – Springer, 320 pp.
 • Goldberg, P. & Macphail, R. I., 2005: Practical and Theoretical Geoarchaeology. – Wiley-Blackwell, 468 pp.
 • Pearsall, D. M., 2015: Paleoethnobotany: A Handbook of Procedures. – Left Coast press, 3rd ed., 600 pp.
 • Rapp, H. & Hill, C., 2006: Geoarchaeology: The Earth-Science Approach to Archaeological Interpretation. – Yale University Press, 2nd ed., 368 pp.
 • Journal of Archaeological Science; Elsevier
 • Geoarchaeology; Wiley

 

Cilji in kompetence:

Namen tega predmeta je študente seznaniti s temeljnimi koncepti in raziskovalnimi metodami na področjih geoarheologije in bioarheologije in pokazati, kako tak interdisciplinarni pristop pomaga arheologu pri interpretaciji nastanka najdišča ter rekonstrukciji nekdanjega okolja in naše preteklosti. V prvem delu bo predmet zajel različne študije fizičnega okolja in kakšne materialne surovine so bile na voljo ljudem. V drugem delu, ki bo obravnaval bioarheološke ostanke, pa bodo študentje dobili širok pregled, katere rastlinske in živalske vrste so bile prisotne v različnih arheoloških obdobjih in kakšne so bile interakcije med njimi in ljudmi. Izvedeli bodo, kako rekonstruirati nekdanjo proizvodnjo hrane in nasploh rabo rastlin in živali. V obeh delih bodo izpostavljeni tudi metodološki problemi: strategije vzorčenja, priprava vzorcev, kvantifikacija, možnosti in omejitve pri interpretaciji dobljenih podatkov.

 

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Študentje bodo:

 • seznanjeni s pomenom pridobivanja geoarheoloških in bioarheoloških podatkov za paleookoljske in paleoekološke rekonstrukcije
 • vedeli, kako lahko koncepte in metode iz geoznanosti uporabijo pri arheoloških problemih
 • sposobni osnovnih sedimentoloških in petroloških opažanj
 • poznali pravilne postopke vzorčenja
 • pridobili temeljne kompetence za sortiranje oz. identificiranje bioarheoloških ostankov
 • seznanjeni z različnimi pristopi pri analizi rastlinskih in živalskih ostankov iz arheoloških najdišč, da bi pojasnili izkoriščanje in spreminjanje nekdanjega okolja
 • bolje razumeli kompleksnost interakcij med človekom in okoljem
 • poznali znanstveno in tehnično terminologijo, ki se običajno uporablja v geoarheologiji in bioarheologiji
 • sposobni kritične uporabe literature s teh področij.

 

Načini ocenjevanja:

Izpit – teoretični del (40 %), izpit – praktični del (40 %), seminar (20 %).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI