OPIS PREDMETA

Geokemija sedimentnih kamnin


Program:

Vede o Zemlji in okolju (2. stopnja)

Modul:
Paleobiologija in sedimentarna geologija (2. stopnja)

Koda predmeta: MIP04
Letnik: Brez letnika


Nosilka
Doc. dr. Špela Goričan

ECTS: 6

Obseg: predavanja 40 ur, seminar 30 ur, samostojno delo 80 ur
Vrsta predmeta: izbirni
Jeziki: slovenski, angleški
Metode poučevanja in učenja: predavanja, seminar

 

Učni načrt predmeta (prenesi)

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Končan študijski program 1. stopnje ali dodiplomski študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004 s področja naravoslovja.

 

Vsebina:

 • Biogeokemijski cikli; sedimenti – diageneza – sedimentne kamnine.

Seminarska naloga na izbrano temo:

 • izvor sedimentnih kamnin;
 • elementna, mineraloška in izotopska sestava in analiza provenience sedimentov
 • kemična sestava in mineralogija morskih sedimentov;
 • terestrični kemični sedimenti;
 • geokemija stabilnih izotopov in sedimentarnega zapisa;
 • geokemija z organsko snovjo bogatih kamnin in njihov potencial za generiranje nafte in plina;
 • geokemija karbonatov, silicijskih sedimentov, Fe, Mn in P sedimentov;
 • evaporiti: paleoklima in evolucija kemije morske vode;
 • diageneza in metasomatizem: vpliv na geokemični zapis;
 • geokemični zapis globalnih dogodkov in velikih izumiranj

 

Temeljni literatura in viri:

 • Izbrana poglavja /Selected chapters:
 • James R. 2005. Marine biogeochemical cycles, Elsevier, 2nd edition, 130 pp.
 • Holland H. & Turekian K. (Eds.) 2014. Treatise on Geochemistry, izbrana poglavja iz
 • 9: Sediments, Diagenesis and Sedimentary Rocks, in
 • Vol. 7: Surface and Grounwater, Weathering and Soils.

 

Cilji in kompetence:

Predmet posega na širša področja vseh drugih predmetov, njegov namen je poglobiti znanje izbranih tematik iz geokemije sedimentov in sedimentnih kamnin. Predmet je sestavljen iz dveh delov; uvodnemu sklopu predavanj sledijo seminarske predstavitve. Študent izbere, napiše in predstavi seminarsko nalogo z ene od predpisanih tem, ki se praviloma dotika teme njegove magistrske naloge.

 

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Študent pokaže artikulirano razumevanje biogeokemičnih ciklov in osnov geokemije sedimentnih kamnin. Na podlagi objavljenih del pridobi poglobljeno znanje o izbranem področju geokemije, ki se tiče njegove/njene magistrske naloge ali druge sorodne teme.

 

Načini ocenjevanja

Seminarska naloga in zagovor (100 %).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI