OPIS PREDMETA

Geologija karbonatov


Program:

Okoljske in regionalne študije (3. stopnja)

Modul:
Paleobiologija in sedimentarna geologija (3. stopnja)

Koda predmeta: DIP06
Letnik: Brez letnika


Nosilka:
Doc. dr. Andrea Martín Pérez

ECTS: 9

Obseg: predavanja 30 ur, seminar 30 ur, vaje 30 ur, samostojno delo 180 ur
Vrsta predmeta: izbirni na modulu
Jeziki: slovenski, angleški
Metode poučevanja in učenja: predavanja, e-učenje, terenske vaje, laboratorijske vaje: vzorci kamnin (jedra vrtin in dlančni vzorci), zbruski

 

Učni načrt predmeta (prenesi)

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v 1. letnik

 

Vsebina:

 • Uvod v karbonatne depozicijske sisteme
 • Današnje karbonatne platforme in primerjava s karbonatnimi sistemi v geološki preteklosti
 • Karbonatni sedimenti in komponente; klasifikacija apnencev in dolomitov
 • Karbonatna okolja in faciesni mozaiki
 • Karbonatni šelfi in rampe
 • Karbonati, evaporiti in siliciklastiti
 • Faciesi notranjih delov platform
 • Grebeni in peščena telesa na robovih platform in na rampah
 • Pobočni in pelagični karbonati
 • Kontinentalni karbonati
 • Sekvenčna stratigrafija
 • Uvod v diagenezo
 • Poroznost in zlog karbonatnih kamnin
 • Diageneza apnenca, diagenetska okolja in evolucija poroznosti
 • Dolomitizacija in dolomit
 • Zakrasevanje karbonatnih kamnin
 • Paleokras
 • Sedimentologija karbonatnih rezervoarjev in vodonosnikov;
 • Tektonika karbonatnih kamnin

 

Temeljni literatura in viri:

Izbrana poglavja in članki:

 • Temeljni pregledni članki iz revij/fundamental reviews from journals Earth-Science Reviews, Sedimentology, Sedimentary Geology, Journal of Sedimentary Research.
 • James, N.P. and Dalrymple, R.W., 2010: Facies Models 4, Geological Society of Canada, GeoText 6, 3, 323-
 • Schlager, W., 2005: Carbonate Sedimentology and Sequence Stratigraphy, SEPM Concepts in Sedimentology and Paleontology, #8, 1-
 • Tucker, M.E. & Wright, V.P., 1990: Carbonate Sedimentology.- Blackwell Scientific Publications, 1-482, Oxford.
 • McIlreath, I.A. & Morrow, D.W., 1990: Diagenesis.- Geoscience Canada Reprint Series 4, Geological Association of Canada, 1-125; 277-316, Ottawa, Canada.
 • Ford, D.C., Williams, P., 2007. Karst Hydrogeology and Geomorphology. John Wiley & Sons, Chichester, 1-102; 209-270; 321-400.
 • Palmer, A.N., 2007. Cave geology. Cave Books, 1-454, Dayton, Ohio.

 

Cilji in kompetence:

Namen predmeta je osvojiti globlje, napredno znanje o geologiji sedimentnih karbonatov s končnim poudarkom na razumevanju razvoja poroznosti in uporabnih vidikih karbonatnih sedimentov. Predmet vodi študente od osnovnih konceptov in načel klasifikacije in terminologije prek geometrije in faciesne zgradbe karbonatnih platform do diageneze (vključno z zakrasevanjem), poroznosti in tektonike. Dodaten poudarek se daje preteklemu (paleokras) in sedanjemu zakrasevanju karbonatov v Sloveniji in svetu. Predmet je preplet predavanj, študija terenskih primerov in laboratorijskih vaj z ustreznim materialom.

 

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Slušatelji se bodo naučili: razlikovati osnovne tipe geometrij karbonatnih platform in njihovo variabilnost; uporabljati koncept faciesnih modelov v različnih merilih – od zbruska do seizmične ločljivosti; razumeti primarne vidike depozicije karbonatov v prostoru in času; razumeti načine zakrasevanja ter vpliv litologije in klime; razločevati med primarno in sekundarno poroznostjo in razumeti procese razvoja poroznosti; razumeti procese in produkte dolomitizacije; povzeti glavne vidike geologije karbonatnih naftnih rezervoarjev in jih razlikovati od tistih, nastalih v klastičnih kamninah. Slušatelji bodo usposobljeni prepoznati vpliv značilnosti karbonatnih kamnin pri procesih zakrasevanja in oblikovanja površja.

 

Načini ocenjevanja:

Pisni izpit (40 %), laboratorijske vaje (30 %), napisan članek/projekt (30 %).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI