OPIS PREDMETA

Geologija krasa


Program:

Vede o Zemlji in okolju (2. stopnja)

Modul:
Krasoslovje (2. stopnja)

Koda predmeta: MTK01
Letnik: 1. letnik


Nosilec
Red. prof. dr. Martin Knez

ECTS: 9

Obseg: predavanja 35 ur, seminar 20 ur, seminarske vaje 10 ur, laboratorijske vaje 10 ur, terenske vaje 20 ur, samostojno delo 130 ur
Vrsta predmeta: obvezni na modulu
Jeziki: slovenski, angleški
Metode poučevanja in učenja: predavanja, seminarji, seminarske vaje, laboratorijske vaje, terensko delo

 

Učni načrt predmeta (prenesi)

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Končan študijski program 1. stopnje ali dodiplomski študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004 s področja naravoslovja.

 

Vsebina:

 • Izrazito topne kraške kamnine (karbonati in evaporiti),
 • pogojno topne kamnine (kremenovi peščenjaki, graniti…) in kamnine, ki se pogosto s kraškimi kamninami izmenjujejo,
 • diageneza karbonatov,
 • karbonatne platforme v času in prostoru,
 • paleokras,
 • pomen različnih kamnin za oblikovanje kraških pojavov in kraških pokrajin,
 • tektonske strukture in kraški pojavi.

 

Temeljni literatura in viri:

 • FORD, D. C. & WILLIAMS, P., 2007: Karst Hydrogeology and Geomorphology. John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 562 str. (poglavja/chapters: 1-102, 209-320, 401-440).
 • PALMER, A. N., 2007: Cave Geology. Cave Books, Dayton OH, 454 str. (poglavja/chapters: 21-87, 113-137, 166-191, 232-302, 364-385).
 • GABROVŠEK, F., 2002 (ur.): Evolution of Karst: From Prekarst to Cessation. Založba ZRC, Ljubljana, 448 str. (poglavja/chapters: 235-358).
 • , M. E. & WRIGHT, V. P., 1990: Carbonate sedimetology. Blackwell Science Ltd, Oxford, 482 str. (poglavja/chapters: 1-100, 314-364).
 • INSALCO, E., SKELTON, P. W. & PALMER, P. J., 2000 (ur.): Carbonate platform systems: components and interactions. Geological Society of London, London, Special Publication, 178, 231 str. (poglavja/chapters: 89-108).
 • Izbrani članki iz goeoloških znanstvenih revij / Selected papers from geological scientific journals

 

Cilji in kompetence:

Namen predmeta je uvajanje študentov v samostojno prepoznavanje in raziskovanje kamnin, ki zakrasevajo, ter njihovega vpliva na razvoj posameznih kraških oblik in kraške pokrajine kot celote. Seznanili se bodo z osnovnimi koncepti odlaganja, diageneze in zgodnjega zakrasevanja karbonatnih (evaporitnih) zaporedij ter razvoja karbonatnih platform v smislu njihovega geografskega, klimatskega in geotektonskega položaja.

 

Spoznali bodo po čem in zakaj se karbonatne platforme in njihova sedimentna zaporedja med seboj razlikujejo in kakšen je vpliv geotektonskega položaja, v okviru katerega se oblikujejo ter kaj lahko glede na geotektonski položaj karbonatnih platform pričakujemo po obdobju prevladujoče sedimentacije. V tem smislu se bodo seznanili tudi z razvojem in ohranitvenim potencialom paleokrasa ter pomenom paleokrasa pri študiju karbonatnih zaporedij in razvoju recentnih kraških oblik ter aktivnega vodonosnika.

 

Spoznali bodo vplive diagenetsko različno zrelih karbonatnih kamnin in s tem povezane poroznosti na razvoj vodonosnika in krasa. Študenti se bodo seznanili z nekaterimi kamninami, ki zakrasevajo le v posebnih pogojih, pri čemer bodo spoznali tudi osnovne principe njihovega zakrasevanja. Študenti se bodo seznanili s primeri pogojenosti nastanka določenih kraških pojavov v odvisnosti od tektonskih razmer.

 

Predvideni študijski rezultati:

 • Sposobnost prepoznavanja in interpretacije kraških kamnin,
 • poznavanje konceptov razvoja karbonatnih platform,
 • poznavanje pomena vpliva različnih kraških kamnin na oblikovanje kraških pojavov in pokrajin,
 • poznavanje povezave med strukturnimi geološkimi elementi in kraškimi pojavi,
 • sposobnost vzorčevanja in geološke analize vzorcev v praksi (v laboratoriju).

 

Načini ocenjevanja:

Izpit (90 %), seminarska naloga (10%).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI