OPIS PREDMETA

Geologija sedimentarnih bazenov


Program:

Vede o Zemlji in okolju (2. stopnja)

Modul:
Paleobiologija in sedimentarna geologija (2. stopnja)

Koda predmeta: MIP01
Letnik: Brez letnika


Nosilka
Doc. dr. Špela Goričan

ECTS: 6

Obseg: predavanja 30 ur, seminar 10. ur, vaje30 ur, samostojno delo 80 ur
Vrsta predmeta: izbirni
Jeziki: slovenski, angleški
Metode poučevanja in učenja: predavanja, praktične vaje (v laboratoriju in na terenu).

 

Učni načrt predmeta (prenesi)

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Končan študijski program 1. stopnje ali dodiplomski študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004 s področja naravoslovja.

 

Vsebina:

 • Sedimentarni bazeni in njihova geodinamična okolja
 • Klasifikacija bazenov glede na tektoniko plošč
 • Morska in kontinentalna sedimentacijska okolja, procesi in faciesi
 • Stratigrafija sedimentnih sekvenc; vpliv tektonike in klime
 • Petrografija, geokemija in diageneza sedimentnih kamnin.

 

Temeljni literatura in viri:

 • Nichols, G. 2009. Sedimentology and Stratigraphy (2nd edition). Wiley-Blackwell, 1-419.
 • Ingersoll, R.V. 2012. Tectonics of sedimentary basins, with revised nomenclature. In: Busby, C. & Azor, A. (Eds.) Tectonics of Sedimentary Basins: Recent Advances. Wiley-Blackwell, 3–43.
 • Busby, C., Ingersoll, R.V. (Eds.) 1995. Tectonics of Sedimentary Basins. Blackwell Science, 1-579.
 • Reading, H.G. (Ed.) 1996. Sedimentary Environments: Processes, Facies and Stratigraphy (3rd edition). Blackwell Science, 1-704.
 • Leeder, M. 1999. Sedimentology and Sedimentary Basins. From Turbulence to Tectonics. Blackwell Science, 1-529.
 • Allen, P.A., Allen, J.R. 2013. Basin Analysis: Priciples and Application to Petroleum Play Assessment (3rd edition). Wiley-Blackwell, 1-549.

 

Cilji in kompetence:

Namen predmeta je predstaviti dinamičen razvoj stratigrafskega zapisa v odvisnosti od tektonskega okolja sedimentarnih bazenov. Študenti bodo poglobili znanje stratigrafije in sedimentologije. Seznanili se bodo z osnovami analize bazenov. Vaje bodo osredotočene na sedimentno petrologijo, vključevale pa bodo tudi grafične naloge (“stacking pattern” sedimentnih sekvenc, prečni preseki čez stratigrafijo bazena, karte izopah). Na terenskih vajah bodo študenti spoznali primere sedimentov v današnjih in nekdanjih depozicijskih okoljih. Ekskurzije bodo po možnosti obravnavale različne sedimentne sekvece iz istega obdobja geološke zgodovine, tako da bodo študenti dobili vpogled v čim širše območje depozicijskega sistema. V okviru individualnega dela bo vsak študent analiziral objavljene podatke s stratigrafskih profilov izbranega območja in napisal poročilo.

 

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Študent razume tesno povezanost med stratigrafsko evolucijo in tektonskim okoljem sedimentarnih bazenov. Iz podatkov s površinskih profilov zna oceniti hitrost sedimentacije in subsidence ter interpretirati sedimentno zaporedje v povezavi z relativno gladino morja, tektoniko in klimo. Stratigrafsko korelacijo med profili istega bazena zna uporabiti za rekonstrukcijo geometrije bazena in poteka subsidence. Po sestavi in diagenetskih značilnostih sedimentnih kamnin zna ugotavljati izvor materiala in sklepati na to, kako globoko so bili sedimenti pokopani. Za preiskana sedimentna zaporedja zna predlagati geodinamično okolje njihovega nastanka. Ima dovolj znanja, da lahko razpravlja o “source-to-sink” vidikih depozicijskega sistema v širšem paleogeografskem kontekstu.

 

Načini ocenjevanja:

Pisni ali ustni izpit (70 %), naloge (30 %).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI