OPIS PREDMETA

Geomorfologija krasa


Program:

Vede o Zemlji in okolju (2. stopnja)

Modul:
Krasoslovje (2. stopnja)

Koda predmeta: MTK02
Letnik: 1. letnik


Nosilka
Izr. prof. dr. Nadja Zupan Hajna

ECTS: 9

Obseg: predavanja 40 ur, seminar 20 ur, laboratorijske vaje 15 ur, terenske vaje 20 ur, samostojno delo 130 ur
Vrsta predmeta: obvezni na modulu
Jeziki: slovenski, angleški
Metode poučevanja in učenja: predavanja, seminarji, laboratorijsko delo, terensko delo

 

Učni načrt predmeta (prenesi)

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Končan študijski program 1. stopnje ali dodiplomski študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004 s področja naravoslovja.

 

Vsebina:

 • Površinske in podzemne reliefne oblike na krasu,
 • vloga kamnine, klime, prsti, vegetacije, gradienta in drugih dejavnikov pri nastanku in razvoju kraških površinskih in podzemnih oblik,
 • kraški procesi,
 • raztapljanje, transport, kemično odlaganje ter ohranitev snovi v krasu,
 • raztapljanje in odlaganje karbonatov kot del kroženja ogljika na Zemlji,
 • odnos med litologijo in tektoniko ter razvojem kraških oblik (strukturna geomorfologija krasa),
 • odnos med kraškim površjem in podzemljem,
 • aktivna kraška denudacija, podedovane in fosilizirane reliefne oblike na krasu,
 • kraški relief v Sloveniji,
 • vloga jam v geomorfnem sistemu,
 • datiranje sedimentov na krasu,
 • starost krasa in jam v Sloveniji ter po svetu,
 • planetarna geomorfologija krasa.

 

Temeljni literatura in viri:

 • BLATNIK, M., CULVER, D. C., GABROVŠEK, F., KNEZ, M., KOGOVŠEK, B., KOGOVŠEK, J., LIU, H., MAYAUD, C., MIHEVC, A., MULEC, J., ALJANČIČ, M., OTONIČAR, B., PETRIČ, M., PIPAN, T., PRELOVŠEK, M., RAVBAR, N., SHAW, T. R., SLABE, T., ŠEBELA, S., ZUPAN HAJNA, N., KNEZ, M. (urednik), OTONIČAR, B. (urednik), PETRIČ, M. (urednik), PIPAN, T. (urednik), SLABE, T. (urednik). 2020. Karstology in the classical karst. Springer, XII, 222. Advances in karst science. DOI: 10.1007/978-3-030-26827-5.
 • DE WAELE J., GUTIERREZ F.,  AUDRA P., (uredniki). 2015.  Special Issue Karst Geomorphology: From Hydrological Functioning To Palaeoenvironmental Reconstructions. Part II. Geomorphology , 247, 75 str.
 • FORD D. C., WILLIAMS P., 2007. Karst Hydrogeology and Geomorphology. Wiley, Chister: 562 str.
 • GABROVŠEK F. (ur.), 2002. Evolution of Karst: From Prekarst to Cessation. Založba ZRC, Ljubljana: 448 str.
 • GAMS I., 2004. Kras v Sloveniji v prostoru in času. Založba ZRC, Ljubljana: 515 str.
 • GUNN J. (ur.), 2004. Encyclopedia of Caves and Karst Science. Fitzroy Dearborn, New York/London: 902 str.
 • PALMER A. N., 2007. Cave Geology. Cave Books, Dayton, OH.: 454 str.
 • PARISE, M., GABROVŠEK, F., KAUFMANN, G., RAVBAR, N. 2018. Advances in Karst Research: Theory, Fieldwork and Applications. Geological Society of London, 466.
 • WHITE, W. B. (ur.), CULVER, D. C. (ur.), PIPAN, T. (ur.). 2019. Encyclopedia of caves. 3rd ed. London [etc.]: Academic Press, an imprint of Elsevier, 1225 str.
 • ZUPAN HAJNA, N., MIHEVC, A., PRUNER, P., BOSÁK, P. 2008. Palaeomagnetism and magnetostratigraphy of Karst sediments in Slovenia, (Carsologica, 8). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU: 266 str.
 • ZUPAN HAJNA, N. 2019. Dinaric karst – geography and geology. V: WHITE, W. B. (ur.), CULVER, D. C. (ur.), PIPAN, T. (ur.). Encyclopedia of caves. 3rd ed. London [etc.]: Academic Press, an imprint of Elsevier, 353-362.

 

Cilji in kompetence:

Namen predmeta je uvajanje študentov v samostojno spoznavanje kraške geomorfologije to je prepoznavanje kraških oblik in procesov.

 

Predmet seznani študente z  naravnimi procesi na krasu, intenzivnostjo raztapljanja v različnih okoljih, z dejavniki, ki vplivajo na razvoj kraškega površja ter jam in s starostjo krasa ter kraških jam v Sloveniji ter po svetu.

 

V okviru predmeta se študentje seznanijo z osnovnimi značilnostmi kraškega površja podzemlja ter različnimi raziskovalnimi in datacijskimi metodami. Poleg tega študentje spoznajo še kraške oblike na površju, jame, njihovo neživo vsebino.

 

Študenti spoznajo odnos med litologijo, tektoniko, klimo in vegetacijskim pokrovom s poudarkom na spoznavanju vloge karbonatne kamnine pri oblikovanju krasa z raztapljanjem z ogljikovo kislino, ki je na krasu dominanten proces, ter razvojem kraškega površja in jam.

 

Predvideni študijski rezultati:

 • Poznavanje metod in konceptov v geomorfologiji krasa,
 • sposobnost prepoznavanja in interpretacije površinskih in podzemnih kraških oblik ter procesov,
 • poznavanje modernih raziskovalnih metod v geomorfologiji (na terenu kot tudi v laboratoriju).

 

Načini ocenjevanja:

Izpit (90 %), seminarska naloga (10 %).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI