Izr. prof. dr. Nadja Zupan Hajna

Izredna profesorica za področje krasoslovja na magistrskem študiju 2. stopnje Vede o Zemlji in okolju na Podiplomski šoli ZRC SAZU.nadja.zupan-hajna@zrc-sazu.si

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz geologije (Univerza v Ljubljani, NTF Oddelek za geologijo, 1987),
 • Magisterij iz geoloških znanosti (Univerza v Ljubljani, NTF Oddelek za geologijo, 1990),
 • Doktorat iz geoloških znanosti (Univerza v Ljubljani, NTF Oddelek za geologijo, 2002).

 

Življenjepis:

Rodila se je leta 1962 na Jesenicah. Po končani gimnaziji se je leta 1981 vpisala na Oddelek za geologijo, NTF, Univerze v Ljubljani. Študij je končal leta 1987. Na isti fakulteti je leta 1990 magistrirala in 2002 doktorirala iz geoloških znanosti. Leta 1991 je prejela slovensko štipendijo Republiškega sekretariata za raziskovalno dejavnost in tehnologijo (pogodba št. A64392618/90) za usposabljanje na univerzi McMaster v Hamiltonu, Kanada. Od leta 1987 je zaposlena na Inštitutu za raziskovanje krasa Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. V letih 2004 do 2010 je bila habilitirana in dodatno zaposlena na Univerzi na Primorskem, FHŠ na Oddelku za geografiji, ter od leta  2010 do 2011 na UNG, Fakulteti za podiplomske študije smer Krasoslovje. Na FHŠ   je predavala na Dodiplomskem programu Geografija kontaktnih prostorov, Modul kras (predmeta: Osnove krasoslovja (2006 – 2010)  in Geomorfologija krasa (2006 – 2010) ter Geomorfologija kraškega površja in jam (2010 – 2014). Na UNG, Fakulteti za podiplomske študije smer Krasoslovje deluje kot zunanja predavateljica na več osnovnih in izbirnih predmetih. Od 2008 do 2012 je bila članica Znanstvenega sveta IZRK ZRC SAZU, ter od 2012 do 2016 članica Znanstvenega sveta ZRC SAZU. Je članica Slovenskega geološkega društva (od 2006 – 2010 predsednica), je članica Geomorfološkega društva Slovenije (2002 –  2007 predsednica) in SINQUA. Je članica predsedstva Mednarodne speleološke zveze –UIS (2009 – 2017 pomožni tajnik, od leta 2017 blagajničarka) ter predstavnica Mednarodne speleološke zveze-UIS pri International Council for Science(ICS) od 2017. Je članica skupine INQUA SACCOM in SEQ od leta 2018, ter članica IUCN / WCPA Caves and Karst Group od leta 2018. Je članica uredniškega odbora Acta Carsologica (od 2014 področna urednica), ter urednica več zbornikov in monografij.

 

Ukvarja se predvsem z raziskovanjem in datacijami jamskih sedimentov, geomorfologijo in geologijo krasa ter interpretacijo in promocijo krasa in znanosti o njem. Sodeluje pri raziskavah krasa in jam po vsem svetu in predava na konferencah kot vabljena predavateljica (e.g. Avstralija (projekt MarieCurie IRSES, 2010-2013), Kitajska (več bilateralnih projektov, 1995-1996), Češka (več bilateralnih projektov, od 1997 naprej), Hrvaška (Interreg projekta KUP in ŽIVO), Bosna in Hercegovina, Indonezija, Brazilija, Kanada). Njena bibliografija obsega čez 370 enot.

Izbrane objave:

 • ZUPAN HAJNA, Nadja (avtor, fotograf). Karst, caves and people. 1st ed. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2021. 171 str.
 • ZUPAN HAJNA, Nadja, MIHEVC, Andrej, PRUNER, Petr, BOSÁK, Pavel. Palaeomagnetism and magnetostratigraphy of Karst sediments in Slovenia. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008. 266 str., ilustr. Carsologica, 8.
 • ZUPAN HAJNA, Nadja. Incomplete solution: weathering of cave walls and the production, transport and deposition of carbonate fines. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU: = Karst Research Institute at ZRC SAZU; Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2003. 167 str.,
 • ZUPAN HAJNA, Nadja. Dinaric karst – geography and geology. V: WHITE, William Blaine (ur.), CULVER, David C. (ur.), PIPAN, Tanja (ur.). Encyclopedia of caves. 3rd ed. London [etc.]: Academic Press, an imprint of Elsevier, cop. 2019. Str. 353-362.
 • ZUPAN HAJNA, Nadja. Siga v kraških jamah. V: JERŠEK, Miha (ur.). Mineralna bogastva Slovenije. Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije: = Slovenian Museum of Natural History, 2006. Str. 192-203, ilustr. Scopolia, Supplementum, 3.
 • ZUPAN HAJNA, Nadja. Karst in Slovenia. V: OROŽEN ADAMIČ, Milan (ur.). Slovenia: a geographical overview. Ljubljana: Association of the Geographical Societies of Slovenia: Založba ZRC, 2004. Str. 39-44.
 • ZUPAN HAJNA, Nadja, BOSÁK, Pavel, PRUNER, Petr, MIHEVC, Andrej, HERCMAN, Helena, HORÁČEK, Ivan. Karst sediments in Slovenia : Plio-Quaternary multi-proxy records. Quaternary international. [Print ed.]. 30 April 2020, vol. 546, str. 4-19.
 • ZUPAN HAJNA, Nadja, OTONIČAR, Bojan, PRUNER, Petr, CULIBERG, Metka, HLAVÁČ, Jaroslav, MANDIĆ, Oleg, SKÁLA, Roman, BOSÁK, Pavel. Late Pleistocene lacustrine sediments and their relation to red soils in the Northeastern margin of the Dinaric Karst = Pozno pleistocenski jezerski sedimenti in njihova povezava z rdečimi tlemi na severovzhodnem robu Dinarskega krasa. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 48, št. 2, str. 153-171.
 • ZUPAN HAJNA, Nadja, MIHEVC, Andrej, PRUNER, Petr, BOSÁK, Pavel. Palaeomagnetic research on karst sediments in Slovenia. International journal of speleology. 2010, letn. 39, št. 2, str. 47-60.
 • ZUPAN HAJNA, Nadja. Barka depression, a denuded shaft in the area of Snežnik Mountain, Southwest Slovenia. Journal of caves and karst studies : a publication of the National Speleological Society. 2007, vol. 69, no. 2, str. 266-274.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Ekohidrološki procesi in pritiski na krasu

Izr. prof. dr. Nataša Viršek Ravbar,

ECTS: 6

Fizikalna speleologija in speleogeneza

Red. prof. dr. Franci Gabrovšek,

ECTS: 6

Geomorfologija krasa

Izr. prof. dr. Nadja Zupan Hajna,

ECTS: 9

Kras in tektonske strukture

Red. prof. dr. Stanka Šebela,

ECTS: 6

Uporabno krasoslovje

Red. prof. dr. Tadej Slabe,

ECTS: 6