OPIS PREDMETA

Geostatistika in numerično modeliranje geoloških procesov


Program:

Vede o Zemlji in okolju (2. stopnja)

Modul:
Paleobiologija in sedimentarna geologija (2. stopnja)

Koda predmeta: MIP03
Letnik: Brez letnika


Nosilec
Red. prof. dr. Franci Gabrovšek

ECTS: 6

Obseg: predavanja 30 ur, vaje 40 ur, samostojno delo 80 ur
Vrsta predmeta: izbirni
Jeziki: slovenski, angleški
Metode poučevanja in učenja: predavanja, praktične vaje.

 

Učni načrt predmeta (prenesi)

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Končan študijski program 1. stopnje ali dodiplomski študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004 s področja naravoslovja.

 

Vsebina:

 • Statistične metode v geoloških znanostih
 • Multivariatne metode
 • Analiza podatkov v paleontologiji
  • Morfometrija
  • Filogenetske analize
 • Analiza časovnih vrst
 • Kvantitativna biostratigrafija
 • Modeliranje geomorfoloških sistemov
 • Numerično modeliranje sedimentarnih sistemov
 • Deterministični in stohastični stratigrafski modeli.

 

Temeljni literatura in viri:

Izbrana poglavja iz knjig in članki:

 • McKillup S, Darby Dyar M (2010) Geostatistics Explained. An Introductory Guide for Earth Scientists. Cambridge University Press.
 • Guex J, Galster F, Hammer Ø (2016) Discrete Biochronological Time Scales. Springer
 • Paola C (2000) Quantitative models of sedimentary basin filling. Sedimentology 47: 121-178.
 • Burgess PM, Wright VP (2003) Numerical forward modeling of carbonate platform dynamics: An evaluation of complexity and completeness in carbonate strata. Journal of Sedimentary Research 73: 637-652
 • Hammer Ø, Harper DAT (2008) Paleontological Data Analysis. Wiley/Blackwell.

 

Cilji in kompetence:

Namen predmeta je študentu prikazati možnosti, prednosti in posebnosti uporabe statističnih analiz in numeričnega modeliranja na področjih paleontologije, stratigrafije sedimentologije ter geomorfologije in procesov na zemeljskem površju. Slušatelj se nauči pravilnega zajema podatkov, njihove matematične obdelave in interpretacije rezultatov. Sposoben je uporabiti različne računalniške programe oz. sam napisati preprostejše programe oz. makroje. Sposoben je razumeti in uporabiti literaturo, ki temelji na geostatistiki in numeričnem modeliranju.

 

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Študent se zaveda pomena pridobivanja numeričnih podatkov. Zna izbrati, meriti in uporabiti ustrezne spremenljivke glede na zadani raziskovalni problem. Sposoben je izbrati in izvesti ustrezne statistične oz. numerične analize z razpoložljivimi računalniškimi programi. Rezultate izvedenih analiz zna uporabiti za  interpretacijo geoloških in bioloških procesov. Pozna sodobne dosežke uporabe geostatistike in numeričnih metod na področjih geologije.

 

Načini ocenjevanja:

Pisni ali ustni izpit (70 %), naloge (30 %).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI