OPIS PREDMETA

GIS in prostorske analize v okoljskih in regionalnih študijah


Program:

Okoljske in regionalne študije (3. stopnja)

Modul:
Biodiverziteta in ekologija (3. stopnja)
Paleobiologija in sedimentarna geologija (3. stopnja)
Regionalne študije (3. stopnja)

Koda predmeta: DI002
Letnik: Brez letnika


Nosilec
Izr. prof. dr. Žiga Kokalj

ECTS: 6

Obseg: predavanja 10 ur, seminarske vaje 20 ur, druge oblike študija 10 ur, samostojno delo 120 ur
Vrsta predmeta: skupni izbirni
Jeziki: slovenski, angleški
Metode poučevanja in učenja: predavanja (prosojnice, grafične ponazoritve, demonstracije, primeri iz prakse), praktične vaje (računalniška učilnica), e-izobraževanje.

 

Učni načrt predmeta (prenesi)

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Predmet ne predvideva posebnih predhodnih znanj. Osnovne izkušnje z GIS in kartiranjem so zaželene.
 • Vaje so ocenjene pozitivno, če so pozitivno ocenjeni vsi posamezni zahtevani elaborati vaj.
 • Pogoj za pristop k izpitu je pozitivna ocena vaj.

 

Vsebina:

 • Uvod v analizo prostorskih podatkov:
  • kako zemljevidi in prostorske analize prežemajo naš svet
  • kdo uporablja prostorske podatke, zemljevide in GIS, kako ter zakaj.
 • Koordinatni sistemi, projekcije, orodja.
 • Prostorski podatki:
  • načini pridobivanja (talne meritve, zajem na daljavo),
  • vrste prostorskih podatkov,
  • lastnosti.
 • Upodobitve prostorskih entitet:
  • diskretni prostorski objekti in zvezni podatki,
  • karakteristike rastrskih in vektorskih podatkov.
  • več-časovne predstavitve prostorskih podatkov.
 • Interpretacija zemljevidov.
 • Delo z rastrskimi podatki.
 • Delo z vektorskimi podatki.
 • Uvod v simbole in kartografijo.
 • Izdelava zemljevidov.
 • Statistika, geostatistika.
 • Modeliranje in prostorske analize.
 • Analiza časovnih vrst.
 • Vizualizacija.
 • Ocena kakovosti.

 

Temeljni literatura in viri:

 • Burrough, Peter A., Rachael A. McDonnell and Christopher D. Lloyd. 2015. Principles of Geographical Information Systems. New York: Oxford University Press.
 • Kalkhan, Mohammed A. 2011. Spatial Statistics: Geospatial Information Modeling and Thematic Mapping. Boca Raton (FL): Taylor & Francis.
 • Longley, Paul A., Mike Goodchild, David J. Maguire and David W. Rhind. 2010. Geographic Information Systems and Science. Chichester: John Wiley & Sons.
 • Muehlenhaus, Ian. Web Cartography: Map Design for Interactive and Mobile Devices. Boca Raton (FL): CRC Press, Taylor & Francis Group.
 • 1994-. Geografski informacijski sistemi v Sloveniji. Ljubljana: Založba ZRC.
 • Izbrani aktualni pregledni in izvirni raziskovalni članki iz revij (International Journal of Geographical Information Science, Progress in Human Geography, Geographical Analysis, Transactions in GIS, ISPRS International Journal of Geo-Information, ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, Acta Geographica Slovenica).

 

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je pridobiti znanje o metodoloških in praktičnih izhodiščih o prostorskih analizah in prostorski statistiki z geografskimi informacijskimi sistemi.

 

Študent pridobi naslednje predmetno specifične kompetence:

 • uporabi moderne tehnologije kartiranja,
 • pozna in razume ključne principe izdelave zemljevidov,
 • obdela in upravlja z različnimi zapisi in oblikami prostorskih podatkov,
 • uporabi GIS kot orodje v pisnem in ustnem poročilu o prostorskih analizah problemov v naravoslovnih znanostih ali humanistiki,
 • obvlada številna in različna tehnična orodja v prostorskih analizah za reševanje praktičnih primerov, kot so na primer modeliranje porečij, raziskovanje ekosistemov, ekologija divjih živali, upravljanje z vodnimi viri, spremembe v rabi tal in pokrovnosti,
 • zna samostojno uporabiti metode in tehnike v konkretni aplikaciji,
 • razume stopnjo kakovosti (položajna natančnost, semantična popolnost) izvedenih informacij.

 

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • Znanje in razumevanje osnovnih konceptov povezanih z geografskimi informacijskimi sistemi in kartografijo.

 

Načini ocenjevanja:

Izpit (teoretičen del) in/ali projekt (seminarska naloga) (60 %), naloge in sprotno delo (ocena vaj) (40 %).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI