OPIS PREDMETA

Gospodarska geografija


Program:

Okoljske in regionalne študije (3. stopnja)

Modul:
Regionalne študije (3. stopnja)

Koda predmeta: DIR02
Letnik: Brez letnika


Nosilec:
Doc. dr. Jani Kozina

ECTS: 6

Obseg: predavanja 40 ur, seminar 20 ur, samostojno delo 120 ur
Vrsta predmeta: izbirni na modulu
Jeziki: slovenski, angleški
Metode poučevanja in učenja: predavanja, seminar, e-učenje

 

Učni načrt predmeta (prenesi)

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Končana 2. bolonjska stopnja ustrezne smeri ali univerzitetni študij VII stopnje.

 

Vsebina:

 • Pregled temeljnih tradicionalnih in sodobnih konceptov v gospodarski geografiji
 • Poglavitni dejavniki konkurenčnosti gospodarstva na različnih prostorskih ravneh
 • Znanje, ustvarjalnost in inovativnost v gospodarskem razvoju
 • Globalizacija, glokalizacija in digitalizacija gospodarstva
 • Regionalne inovacijske strategije (pametna specializacija
 • Industrija 4.0
 • Digitalizacija in njen vpliva na regionalni razvoj (IKT, nove tehnologije, novi poslovni modeli, družbene inovacije)
 • Demografski trendi, aktivno staranje in srebrna ekonomija
 • Povezanost gospodarstva z zgodovinskim, družbenim, okoljskim in kulturnim razvojem
 • Politike spodbujanja gospodarstva na različnih prostorskih ravneh

 

Temeljni literatura in viri:

 • Rickard, S. J. (2020). Economic Geography, Politics, and Policy. Annual Review of Political Science. 23: 187–202. DOI: 10.1146/annurev-polisci-050718-033649
 • Hilpert, U. (2019). Diversities of Innovation. Routledge: London, New York.
 • Huggins, R. (ed.), Thompson, P. (ed.) 2017: Handbook of Regions and Competitiveness: Contemporary Theories and Perspectives on Economic Development. Edward Elgar
 • Pike, A.; Rodriguez-Pose, A., Tomaney, J. 2017: Local and Regional Development: second edition. Routledge.
 • OECD, 2018: Job Creation and Local Economic Development 2018: Preparing for the Future of Work. OECD.
 • Capello, R., Lenzi, C. (eds.) (2015). Territorial Patterns of Innovation: An Inquiry on the knowledge economy in European regions. Routledge, London.
 • Musterd, S., Kovács, Z. (2013). Place-making and Policies for Competitive Cities. Wiley-Blackwell, Oxford.
 • Karlsson, C., Johansson, B., Stough, R. (2013). Entrepreneurial Knowledge, Technology and the Transformation of Regions. Routledge, London.
 • Madanipour, A. (2011). Knowledge Economy and the City: Spaces of Knowledge. Routledge, London.
 • Wood, A., Roberts, S. (2011). Economic Geography: Places, Networks and Flows. Routledge, London.
 • Wixted, B. (2009). Innovation Systems Frontiers: Cluster Networks and Global Value. Springer, Berlin.
 • Coe, N. M., Kelly, P. F., Yeung, H., W., C. (2007). Economic Geography: A Contemporary Introduction. Blackwell Publishing, Malden.

 

Cilji in kompetence:

Namen predmeta je predstaviti kraje, razporeditev in prostorsko organizacijo gospodarskih dejavnosti. Študenti bodo s poglobljenim spoznavanjem klasičnih (npr. teorija centralnih krajev, marksistična politična ekonomija) in sodobnih (npr. “nova” ekonomska geografija, industrija 4.0, model četverne vijačnice, srebrna ekonomija, IKT, evolucijska ekonomska geografija) gospodarskih konceptov pridobili znanja in veščine za spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva na različnih prostorskih ravneh. Poseben poudarek bo na znanju, ustvarjalnosti in inovativnosti ter družbeni odgovornosti kot temeljnih vidikih sodobnih gospodarstev v razvitem svetu. Hkrati bo poudarek tudi na povezovanju z ostalimi vidiki razvoja, kot so zgodovinski, družbeni, okoljski in kulturni razvoj. Študenti bodo osvojili ustrezna metodološka orodja za iskanje, zbiranje in interpretacijo relevantnih podatkovnih baz, kar bo omogočalo natančno analizo gospodarskega stanja in procesov z mednarodno primerljivimi standardi. Po zaključku pedagoškega procesa bodo študenti usposobljeni za izdelovanje samostojnih ekspertiz s področja gospodarske geografije ter razumevanje in uporabo tovrstnih študij drugih avtorjev za potrebe razvoja na različnih prostorskih ravneh.

 

Predvideni študijski rezultati:

 • Razumevanje tradicionalnih in sodobnih konceptov ter raziskovalnih metod v gospodarski geografiji
 • Sposobnost kritičnega vrednotenja gospodarskih stanj in procesov na različnih prostorskih ravneh in iskanja rešitev za gospodarske izzive
 • Sposobnost povezovanja aktualnih gospodarskih izzivov s širšim razvojnim in načrtovalskim kontekstom

 

Načini ocenjevanja:

Ustni izpit (50 %), seminarska naloga (50 %).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI