OPIS PREDMETA

Integrativna zoologija


Program:

Okoljske in regionalne študije (3. stopnja)

Modul:
Biodiverziteta in ekologija (3. stopnja)

Koda predmeta: DIB05
Letnik: Brez letnika


Nosilec:
Doc. dr. Matjaž Gregorič

ECTS: 6

Obseg: predavanja 20 ur, seminar 25 ur, druge oblike študija 15 ur, samostojno delo 120 ur
Vrsta predmeta: izbirni na modulu
Jeziki: slovenski, angleški
Metode poučevanja in učenja: predavanja, seminar, e-učenje

 

Učni načrt predmeta (prenesi)

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Opravljena prva ali druga stopnja študija biologije ali ekvivalentne smeri.

 

Vsebina:

 • Raznolikost živali
 • Biosfera in zemljepisna razširjenost živali
 • Aktivnost živali
 • Biomehanika
 • Biomimetika
 • DNA barcoding
 • Živalski produkti
 • Aplikacija

 

Temeljni literatura in viri:

 • Hickman, C. P., Keen, S. L., Larson, A., Eisenhour, d. J. (2013). Integrated Principles of Zoology. Mcgraw-Hill Education Ltd.

 

Cilji in kompetence:

Predmet se osredotoča na integracijo zgradbe in funkcije, ki vplivata na ekologijo in evolucijo živali. Predmet bo predstavil osrednjo vlogo evolucije pri nastanku biološke raznovrstnosti in opisal življenje živali ter izjemno raznovrstnost zanimivih adaptacij, ki so živalim omogočile poselitev tako velikega števila ekoloških niš. Predmet bo predstavil integracijo zgradbe in funkcije na vseh nivojih organizacije, od molekul do biosfere, ter študente seznanil z možnimi aplikacijami integrativne zoologije za varstvo narave, pridobivanje novih in izboljšavo sintetičnih materialov, biomimetiko itd. Sinteza pridobljenega znanja bo omogočila osnovo za poglobljeno razumevanje evolucijske ekologije in njene aplikacije (npr. biomimetike).

 

Predvideni študijski rezultati:

 • Poznavanje in razumevanje evolucijskih procesov pri oblikovanju ekoloških prilagoditev kot so zgradba, fiziologija in življenjske strategije živali.
 • Poznavanje modernih raziskovalnih področij v evolucijski ekologiji, biomehaniki, biomimetiki itd.

 

Načini ocenjevanja:

Seminarska naloga (80 %), predstavitev in diskusija (20 %).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI