OPIS PREDMETA

Izbrana poglavja iz ekologije rastlin


Program:

Okoljske in regionalne študije (3. stopnja)

Modul:
Biodiverziteta in ekologija (3. stopnja)

Koda predmeta: DIB02
Letnik: Brez letnika


Nosilec:
Red. prof. dr. Andraž Čarni

ECTS: 6

Obseg: predavanja 30 ur, vaje 15 ur, druge oblike študija 15 ur, samostojno delo 120 ur
Vrsta predmeta: izbirni na modulu
Jeziki: slovenski, angleški
Metode poučevanja in učenja: predavanja, semina, e-učenje

 

Učni načrt predmeta (prenesi)

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Opravljena prva stopnja študija biologije ali ekvivalentne smeri

 

Vsebina:

 • Abiotski in biotski dejavniki v okolju
 • Odnosi med rastlinami in okoljem
 • Ekološka niša in ekosistem
 • Vzorčenje organizmov in rastlinskih združb in obdelava podatkov
 • Prostorska obdelava podatkov
 • Velike podatkovne baze
 • Numerične metode
 • Makroekologija
 • Rastline kot del krajine

 

Temeljni literatura in viri:

 • Schultze E.D., Beck E., Müller-Hochenstein K. (2005). Plant ecology. Springer, Heidelberg.
 • Tremp H. (2005). Aufnahme und Analyse vegetationsökologische Daten, Ulmer, Stuttgart.

 

Cilji in kompetence:

Ekologija se ukvarja z odnosi med organizmi in okoljem. Namen predmeta je, da se študenti seznanijo z temeljnimi pojmi v ekologiji rastlin. Predmet se ukvarja s posameznimi rastlinami in njihovimi odnosi z drugimi rastlinami in okoljem, rastlinskimi združbami in njihovo prostorsko razporeditvijo. Obdelovali pa bomo tudi ekosisteme, ki obsegajo vse žive organizme in dele neživega okolja na določenem območju. Ukvarjali se bomo z rastlinami na vseh nivojih, od celice, samih rastlin, rastlinskih združb pa do biomov, ki so najširša skupnost organizmov. Rastline v ekosistemih pa niso statične, ampak so v neprestanem spreminjanju, tako se bomo seznanili s usmerjenimi spremembami (sukcesijami) in nihanji (fluktuacijami). Cilj predmeta je, da študenti razumejo odnose med rastlinami in rastlinskimi združbami in okoljem, ekosistemi in njihovim funkcioniranjem ter se seznanijo z vzorčenjem in obdelavo podatkov.

 

Predvideni študijski rezultati:

 • Poznavanje temeljnih pojmov iz ekologije (populacije, niše, habitati, ekosistemi, krajine, biomi).
 • Razumevanje interakcij med rastlinami in okoljem, formiranje ekosistemov.
 • Razumevanje ekosistemov in njihovega funkcioniranja (npr. prehranske verige) in dinamike (npr. sukcesije).
 • Razumevanje razporeditve rastlin na planetu (od združbe do bioma).
 • Poznavanje osnovnih metod vzorčenja in obdelave podatkov.

 

Načini ocenjevanja:

Izpit (80 %), seminarska naloga (20 %).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI