OPIS PREDMETA

Izbrana poglavja iz paleontologije


Program:

Okoljske in regionalne študije (3. stopnja)

Modul:
Paleobiologija in sedimentarna geologija (3. stopnja)

Koda predmeta: DIP03
Letnik: Brez letnika


Nosilka:
Doc. dr. Špela Goričan

ECTS: 6

Obseg: predavanja 20 ur, seminar 10 ur, vaje 30 ur, samostojno delo 120 ur
Vrsta predmeta: izbirni na modulu
Jeziki: slovenski, angleški
Metode poučevanja in učenja: pisni ali ustni izpit (50 %), seminarska naloga (50 %).

 

Učni načrt predmeta (prenesi)

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v 1. letnik.

 

Vsebina:

 • Prokarionti, protisti, nevretenčarji (izbrane skupine).
 • Morfologija in sistematika
 • Biologija (prehranjevanje, razmnoževanje, ekologija, provincializem)
 • Procesi biomineralizacije in rast skeleta
 • Ohranjenost v fosilnem zapisu
 • Biostratigrafija
 • Paleoekologija in paleobiogeografija
 • Evolucija (filogenetske linije in diverzitetna dinamika)

 

Temeljni literatura in viri:

Izbrana poglavja in članki iz:

 • Briggs, D. & Crowther, P.R. (Eds.) 1990. Palaeobiology: A Synthesis. 1-608, Blackwell Science.
 • Briggs, D. & Crowther, P.R. (Eds.) 2001. Palaeobiology II. 1-600, Blackwell Science.
 • Foote, M. & Miller, A. 2007. Principles of Paleontology (3rd edition), 1-354, Freeman.
 • Clarkson, E.N.K. 1998. Invertebrate Palaeontology and Evolution (4th edition), 1-470, Blackwell Science.
 • Lipps, J.H. 1993. Fossil Prokaryotes and Protists, 1-1-342, Blackwell Scientific Publications.
 • Plus specific papers and catalogues for the selected groups of fossils.

 

Cilji in kompetence:

Namen predmeta je poglobiti znanje o izbranih skupinah fosilov. Vsaka skupina bo obravnavana z različnih vidikov, ki bodo pokrivali biologijo živečih taksonov ter stratigrafsko in geografsko razširjenost v fosilnem zapisu. Posebna pozornost bo namenjena tesni povezavi med biologijo teh organizmov in fizičnim okoljem, v katerem so živeli. Poudarek predmeta bo na individualnem raziskovalnem delu študentov. Obravnavane fosilne skupine bodo izbrane za vsakega študenta posebej in prilagojene njegovim raziskovalnim željam in potrebam.

 

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Študent zna določiti fosile v preiskovanem materialu in pozna njihov pomen za določanje starosti in interpretacijo okolja. Zna analizirati njihovo diverziteto v prostoru in času ter vzorce porazdelitve interpretirati v odvisnosti od sprememb okolja. Pozna glavne kriterije za klasifikacijo vrst, rodov in višjih taksonomskih kategorij. Empirično zna rekonstruirati filogenetske linije.

 

Načini ocenjevanja:

Pisni ali ustni izpit (50 %), seminarska naloga (50 %).

 

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI