OPIS PREDMETA

Naravovarstvo


Program:

Okoljske in regionalne študije (3. stopnja)

Modul:
Biodiverziteta in ekologija (3. stopnja)
Paleobiologija in sedimentarna geologija (3. stopnja)
Regionalne študije (3. stopnja)

Koda predmeta: DI012
Letnik: Brez letnika


Nosilec / Nosilka
Izr. prof. dr. Urban Šilc

ECTS: 6

Obseg: predavanja 30 ur, seminar 15 ur, druge oblike študija 15 ur, samostojno delo 120 ur
Vrsta predmeta: skupni izbirni
Jeziki: slovenski, angleški
Metode poučevanja in učenja: predavanja, terensko delo, e-učenje

 

Učni načrt predmeta (prenesi)

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Opravljena druga stopnja študija biologije ali ekvivalentne smeri.

 

Vsebina:

 • Varstvena biologija (disciplina in njena načela)
 • Ravni biotske raznovrstnosti (genska, vrstna, ekosistemska) in vzroki upadanja biodiverzitete
 • Pravni okvir ohranjanja in trajnostne rabe biotske raznovrstnosti (mednarodni in nacionalni predpisi s področja varstva narave)
 • Načini ohranjanja biotske raznovrstnosti (In situ varstveni ukrepi: zavarovana območja, naravne vrednote, Natura 2000 območja, Ekološko pomembna območja; Ex situ varstveni ukrepi: rastlinski in živalski vrtovi, zbirke, genske banke, azil)
 • Klasifikacija ogroženosti taksonov (IUCN kriteriji in rdeči seznami)
 • Varovanje vrst, varovanje habitatov, ekosistemov (habitatni tipi) in krajin
 • Monitoring biotske raznovrstnosti (monitoring vrst, habitatnih tipov, ekosistemov)
 • Obnovitvena ekologija: na nivoju vrst (introdukcija, reintrodukcija, translokacija, suplementacija) in ekosistemov (revitalizacija)
 • Praktični primeri

 

Temeljni literatura in viri:

 • Pullin A.S. 2002. Conservation Biology. Cambridge University Press.
 • van Andel J., Aronson J. (eds) 2012. Restoration Ecology: The New Frontier, Second edition, Wiley-Blackwell.

 

Cilji in kompetence:

Namen predmeta je seznaniti študente z osnovami naravovarstvene stroke. Predmet bo definiral in razložil osnove naravovarstva, varovanja vrst ex situ in in situ, osnove obnovitvene ekologije vrst (ponovne naselitve) in različnih ekosistemov in njihovega monitoringa. Vsebine bodo predstavljene na praktičnih primerih (uspešnih in neuspešnih).

 

Predvideni študijski rezultati:

 • Poznavanje in razumevanje osnov naravovarstvene stroke in njenih načel.
 • Poznavanje osnovnih orodij naravovarstva in njihove uporabe v konkretnih primerih.

 

Načini ocenjevanja_

Seminarska naloga (20 %), izpit (80 %).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI