OPIS PREDMETA

Okoljski vidiki trajnostnega razvoja


Program:

Okoljske in regionalne študije (3. stopnja)

Modul:
Biodiverziteta in ekologija (3. stopnja)
Paleobiologija in sedimentarna geologija (3. stopnja)
Regionalne študije (3. stopnja)

Koda predmeta: DT002
Letnik: 1. letnik


Nosilec
Izr. prof. dr. Urban Šilc

ECTS: 6

Obseg: predavanja 40 ur, seminar 20 ur, samostojno delo 120 ur
Vrsta predmeta: obvezni
Jeziki: slovenski, angleški
Metode poučevanja in učenja: predavanja, seminarji, e-izobraževanje

 

Učni načrt predmeta (prenesi)

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Končana druga bolonjska stopnja ustrezne smeri ali univerzitetni študij VII stopnje.

 

Vsebina:

 • biodiverziteta in njeno vrednotenje
 • razlogi za propadanje biodiverzitete
 • osnovna orodja varstvene biologije/varstva narave
 • viri obremenjevanja okolja, njihovo delovanje in vplivi na okolje (promet, kmetijstvo, industrija in rudarstvo, energetika, gospodinjstva)
 • odzivi družbe na človekovo delovanje v okolju in razvoj okoljske paradigme trajnostnega razvoja
 • sodobni okoljski problemi v mestih in vloga zelenih površin
 • razumevanje naravnih nesreč kot dela sodobne pokrajine in kot omejevalnega ter spodbujevalnega dejavnika ekonomskega razvoja
 • sodobno upravljanje naravnih nesreč
 • povezava med propadanjem biotske pestrosti zaradi obremenjevanja okolja in součinkovanje vplivov narave na družbo v obliki naravnih nesreč zaradi negativnega delovanja človeka

 

Temeljni literatura in viri:

 • Kryštufek,B.,1999:Osnove varstvene biologije.Tehniška založba Slovenije.Ljubljana.
 • Pullin, A.S, 2002: Conservation Biology, Cambridge University Press, Cambrdige.
 • Dennis, R. L. H., 2010: A Resource-Based Habitat View for Conservation: Butterflies in the British Landscape, Wiley-Blackwell, Oxford.
 • Smrekar, A., Breg Valjavec, M., Polajnar Horvat, K., Tiran, J. 2019: The geography of urban environmental protection in Slovenia: The case of Ljubljana. Geoscapes 1. Ljubljana.
 • Nauser, M., Steiner, D. 2016: Human Ecology. London, New York. Routledge.
 • Komac, B., Zorn, M. 2007: Pobočni procesi in človek [Slope processes and man]. Geografija Slovenije 15. Založba ZRC, Ljubljana.
 • Keller, E. A. DeVecchio, D. E., Blodgett, R. H. 2019: Natural hazards : Earth’s processes as hazards, disasters, and catastrophes. London, New York. Routledge.

 

Cilji in kompetence:

 • pozna osnove naravovarstvenih problemov in možnega reševanja
 • prepozna temeljne vire obremenjevanja okolja ter razume njihovo delovanje in vplive na okolje
 • pozna temeljno soodvisnost prostorskega razvoja družbe in naravnih procesov, kot se kaže na primeru naravnih nesreč
 • je sposoben obravnavati mesto kot ekosistem in je seznanjen s pomenom zelenih površin v mestih, vključno z razumevanjem mesta kot dela širše pokrajine
 • je seznanjen s paradigmo trajnostnega razvoja in njenim pomenom za upravljanje sodobnih mest

 

Predvideni študijski rezultati:

 • razumevanje vrednotenja vzorcev biodiverzitete in funkcioniranja ekosistemov
 • poglobljeno razumevanje izbranih sodobnih naravovarstvenih in okoljskih problemov, kot odsevajo tudi v naravnih nesrečah, in načinov njihovega reševanja
 • sposobnost prepoznavanja virov obremenjevanja okolja in njihovih pokrajinskih učinkov
 • sposobnost prepoznati dolgoročno součinkovanje naravnih in družbenih elementov pokrajine na primeru kompleksnega sistema naravnih nesreč
 • sposobnost celostnega vrednotenja mestnega okolja in zelenih površin v mestih, tudi z vidika podnebnih sprememb
 • sposobnost razumevanja kompleksnosti paradigme trajnostnega razvoja in njenega vključevanja v človekovo delovanje

 

Načini ocenjevanja:

Ustni izpit (80 %), seminarska naloga (20 %).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI