OPIS PREDMETA

Paleobotanika in palinologija


Program:

Okoljske in regionalne študije (3. stopnja)

Modul:
Paleobiologija in sedimentarna geologija (3. stopnja)

Koda predmeta: DIP05
Letnik: Brez letnika


Nosilka:
Doc. dr. Maja Andrič

ECTS: 6

Obseg: predavanja 30 ur, seminar 10 ur, vaje 20 ur, samostojno delo 120 ur
Vrsta predmeta: izbirni na modulu
Jeziki: slovenski, angleški
Metode poučevanja in učenja: predavanja, e-učenje, seminarji, terensko in laboratorijsko delo

 

Učni načrt predmeta (prenesi)

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v 1. Letnik.

 

Vsebina:

Palinologija & paleo/arheo botanika

 • Raziskovalne metode: tafonomija, izbira najdišča in vzorčenje, laboratorijska priprava vzorcev, identifikacija peloda in rastlinskih makrofosilov, kronologija (datiranje in časovni modeli, dendrokronologija), multidisciplinarne raziskave
 • Paleoekologija: dolgoročne spremembe okolja in okoljski procesi, vpliv klime, ekoloških dejavnikov in človeka na sestavo vegetacije
 • Kvartarna vegetacija: razvoj in sestava nekdanjega gozda, požarni režimi in vpliv človeka na vegetacijo in odprtost pokrajine v različnih arheoloških in geoloških obdobjih, migracije kvartarnih drevesnih vrst
 • Paleoekonomija: prehranske navade in gospodarstvo v arheoloških obdobjih
 • Paleoklimatologija: kvartarna klima, primerjava ledenih, globokomorskih in kopenskih paleookoljskih arhivov, vpliv podnebnih nihanj na vegetacijo
 • Paleolimnologija: sedimentacijski procesi, nekdanje hidrološke razmere,
 • Varstvo narave: uporaba znanja o dolgoročnih spremembah okolja pri načrtovanju naravovarstvenih ukrepov in renaturacije

 

Temeljni literatura in viri:

Osnovna literatura:

 • Moore P. D., Webb J. A. & Collinson M. E. 1991. Pollen Analysis. Blackwell Science, Oxford.
 • Pearsall D. M. 2000. Paleoethnobotany (A Handbook of Procedures). Academic Press, London.
 • Smol J. P., Birks H. J., Last W. M. (eds.) 2012. Tracking Environmental Changes Using Lake Sediments. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
 • Andrič M., Tolar T. & Toškan B. 2016. Okoljska arheologija in paleoekologija: palinologija, arheobotanika in arheozoologija. Založba ZRC in Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Ljubljana.

 

Identifikacijski ključi:

 • Moore et al. 1991. (glej zgoraj /see above)
 • Reille M. 1992. Pollen et spores d’Europe et d’Afrique du Nord, Laboratoire du Botanique Historique et palynologie, Marseille
 • Beug H.-J- 2004. Leitfaden der Pollenbestimmung, Verlag Dr. Friedrich Pfeil, München.
 • Cappers R. T. J., Neef R. & Bekker R. M. (ed.) 2009. Digital Atlas of Economic Plants (3 vol.). Groningen Archaeological Studies 9, Groningen, Barkhuis & Groningen University Library.
 • Neef R., Cappers R. T. J. & Bekker R. M. (ed.) 2012. Digital Atlas of Economic Plants in Archaeology. Groningen, Barkhuis and Groningen University Library.
 • Schweingruber F. H. (ed.) 1978/1990. Mikroskopische Holzanatomie. Birmensdorf, Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research.
 • Članki v revijah: The Holocene, Quaternary Science Reviews, Quaternary Research, Journal of Quaternary Science, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, Vegetation History and Archaeobotany, Journal of Archaeological Science

 

Znanstvena metoda:

• Booth W. C., Colomb G. G. & Wiliams J. M. 1995. The Craft of Research. The University of Chicago Press, Chicago.

 

Cilji in kompetence:

Študenti bodo pridobili osnovna znanja o kvartarnem okolju (s poudarkom na vegetaciji) v Evropi/Sloveniji, človekovem vplivu na okolje in ekonomiji v različnih arheoloških obdobjih ter se seznanili z osnovnimi raziskovalnimi metodami na tem področju. Poudarek bo na individualnem raziskovalnem delu študentov. Obravnavane teme bodo izbrane za vsakega študenta posebej in prilagojene njegovim/njenim raziskovalnim željam in potrebam. Študenti, katerih glavna raziskovalna tema doktorske disertacije bodo palinološke oz. arheobotanične raziskave, se bodo usposobili za samostojno raziskovalno delo na omenjenih področjih.

 

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • Za študente, katerih glavna raziskovalna tema ne bo palinološka / paleo(arheo)botanična raziskava:

Glavni cilj predmeta je usposobiti študente za razumevanje okoljskih procesov in vzrokov za spremembe nekdanjega in današnjega okolja. Pridobljena znanja jim bodo omogočila kritično branje, analizo in interpretacijo znanstvene literature, zavedanje možnosti in omejitev različnih paleoekoloških raziskovalnih metod in interpretativnih teorij, komuniciranje s strokovnjaki drugih ved ter sodelovanje pri interdisciplinarnih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektih.

 

 • Za študente, katerih glavna raziskovalna tema bo palinološka/paleo(arheo)botanična raziskava:

Poleg vsega zgoraj naštetega zna študent samostojno izvesti palinološko/paleo(arheo)botanično raziskavo, vključno z izbiro najdišča in vzorčenjem na terenu, laboratorijsko pripravo vzorcev, identifikacijo peloda /rastlinskih makrofosilov, analizo in interpretacijo rezultatov in objavo rezultatov raziskave.

 

Načini ocenjevanja:

Načini ocenjevanja bodo prilagojeni raziskovalnim željam in potrebam vsakega posameznega študenta.

Pisni ali ustni izpit (50 %), seminarska naloga/članek (50 %).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI