OPIS PREDMETA

Paleoekologija in tafonomija


Program:

Okoljske in regionalne študije (3. stopnja)

Modul:
Paleobiologija in sedimentarna geologija (3. stopnja)

Koda predmeta: DIP04
Letnik: Brez letnika


Nosilec:
Red. prof. dr. Aleksander Horvat

ECTS: 6

Obseg: predavanja 30 ur, seminar 10 ur, vaje 20 ur, samostojno delo 120 ur
Vrsta predmeta: izbirni na modulu
Jeziki: slovenski, angleški
Metode poučevanja in učenja: predavanja, e-učenje, seminarji, praktične vaje

 

Učni načrt predmeta (prenesi)

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v 1. letnik.

 

Vsebina:

 • Evolucija biosfere: vodni in terestrični ekosistemi, način življenja in trofični režimi skozi geološki čas, globalne spremembe atmosfere, hidrosfere in litosfere
 • Metode v paleoekologiji in tafonomiji
 • Fosili kot pokazatelji okolja
 • Okoljska kontrola biotske distribucije
 • Evolucijska paleoekologija posameznih skupin organizmov in ekosistemov
 • Tafonomija: procesi fosilizacije in diageneza skeletnih mineralov, tafonomija in fanerozojska biodiverziteta; ohranitveni potencial v različnih okoljih; koncept tafofaciesov; lagerstätten
 • Ihnologija
 • Adaptivna in funkcionalna morfologija
 • Populacije in združbe
 • Paleobiogeografija, paleoklimatologija in evolucija
 • Ekološka zgradba glavnih dogodkov v zgodovini življenja

 

Temeljni literatura in viri:

Izbrana poglavja in članki iz:

 • Allison, P. A. & Bottjer, D. J. 2011: Taphonomy: Process and Bias Through time. 2nd edition, 1-612, Springer.
 • Allmon, W. D. & Bottjer, D. J. 2001: Evolutionary Paleoecology. Columbia Uni. Press, 1-357.
 • Brenchley, P.J. & Harper, D.A.T., 1998: Palaeoecology, Ecosystems, Environments and Evolution. Champan & Hall, 1-402.
 • Briggs, D. E. G. & Crowther, P. R. (Eds.) 1990: Palaeobiology: A synthesis. Blackwell Publishing, 1-555.
 • Briggs, D. E. G. & Crowther, P. R. (Eds.) 2003: Palaeobiology II. Blackwell Publishing, 1-583.
 • Hammer, Ø. & Harper, D. 2006: Paleontological data analysis. Blackwell Sci. Publ., 1-351.
 • Jackson, J. B. C., & Erwin, D. H. 2006: What can we learn about ecology and evolution from the fossil record? Trends in Ecology & Evolution21/6: 322–328.
 • Lieberman, B.S., 2000: Paleobiogeography: Using fossils to study global change, plate tectonics and evolution. Kluwer Acad. Press., 1-208.
 • Palaeogeography, Paleoclimatology, Palaeoecology (Elsevier Publ.)

 

Cilji in kompetence:

Slušatelj bo sposoben prepoznati in razložiti osnovne paleoekološke pojme. Usposobljen bo za razumevanje in raziskovanje pomembnih biotskih in nebiotskih faktorjev, ki vplivajo na današnja in nekdanja okolja. Določal bo fosile, interpretiral njihov način življenja in analiziral njihovo funkcionalno morfologijo. Slušatelj bo usposobljen za analizo fosilne združbe in bo znal rekonstruirati njen geološki in paleoekološki kontekst. Študent bo usposobljen prepoznati paleoekološke in okoljske spremembe v kamninskem zapisu ter razložiti vzroke zanje. Sposoben bo pojasniti pomen paleoekologije in paleontologije v drugih znanstvenih disciplinah, vključno z geologijo, biologijo in globalnimi spremembami. Študent bo sposoben poiskati relevantno paleoekološko literaturo ter pomembne publikacije, povezane s posameznimi taksonomskimi skupinami.

 

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • Samostojno analizira in interpretira fosilne združbe v paleokološkem smislu.
 • Usposobljen je za razpravljanje o pomembnih paleoekoloških vprašanjih in konceptih.
 • Samostojno vključevati paleoekološke podatke in vprašanja v svoje raziskave.
 • Samostojno pridobi ustrezne materiale, uporabi ustrezne analitske in numerične metode ter strokovno literaturo in pripravi pisno ali ustno predstavitev na temo paleoekologije.

 

Načini ocenjevanja:

Pisni ali ustni izpit (50 %), seminarska naloga/članek (50 %).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI