OPIS PREDMETA

Paleontologija in geobiologija


Program:

Vede o Zemlji in okolju (2. stopnja)

Modul:
Paleobiologija in sedimentarna geologija (2. stopnja)

Koda predmeta: MTP02
Letnik: 1. letnik


Nosilka
Doc. dr. Špela Goričan

ECTS: 9

Obseg: predavanja 60 ur, seminar 15 ur, vaje 30 ur, samostojno delo 120 ur.
Vrsta predmeta: obvezni na modulu
Jeziki: slovenski angleški
Metode poučevanja in učenja: predavanja, praktične vaje (v laboratoriju in na terenu).

 

Učni načrt predmeta (prenesi)

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Končan študijski program 1. stopnje ali dodiplomski študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004 s področja naravoslovja.

 

Vsebina:

 • Prokarionti, protisti, rastline, nevretenčarji, vretenčarji
 • Značilnosti fosilnega zapisa (fosilizacija, tafonomija, (ne)popolnost)
 • Biologija, morfologija, funkcionalna morfologija
 • Koncepti vrste
 • Hitrost in trendi evolucije; diverziteta, nastanek novih vrst in izumiranja
 • Biostratigrafija, paleoekologija, paleobiogeografija
 • Kaj je geobiologija?
 • Procesi biomineralizacije
 • Geomikrobiologija
 • Živali in rastline kot geološki dejavniki
 • Globalni geobiokemični cikli
 • Geobiologija stabilnih izotopov

 

Temeljni literatura in viri:

Izbrana poglavja iz knjig ter članki:

 • Prothero D.R. 2013. Bringing Fossils to Life. An introduction to paleobiology (3rd edition). Columbia University Press, 1-672.
 • Benton M.J., Harper D.A.T. 2020. Introduction to Paleobiology and the Fossil Record. 2nd Ed., Wiley-Blackwell, 1-656.
 • Jones R.W. 2011. Applications of Palaeontology. Techniques and Case Studies. Cambridge University Press, 1-406.
 • Knoll, A.H., Canfield, D.E., Konhauser, K.O. 2012. Fundamentals of Geobiology. Wiley-Blackwell, 1-456.
 • Konhauser, K.O. 2007. Introduction to Geomicrobiology. Blackwell Publishing, 1-440.

 

Cilji in kompetence:

Namen predmeta je študentu ponuditi izčrpen pregled znanja o paleontologiji in geobiologiji. Predavanja bodo pokrivala splošne teme (naravo fosilnega zapisa, principe taksonomije in evolucije, različna področja uporabnosti). Laboratorijske vaje bodo namenjene sistematiki in določanju makro in mikrofosilov (z optičnimi in elektronskimi mikroskopi). Predmet vključuje terenske ekskurzije, da bo študent laže razumel povezavo med fosilno združbo in zanjo značilnim faciesom oz. depozicijskim okoljem. Kot samostojno delo bo vsak študent napisal predlog raziskovalnega projekta na izbrano temo.

 

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Študent je seznanjen s potekom raziskovanja v paleontologiji in geobiologiji. Pozna glavne skupine fosilnih organizmov. Ve, kako uporabiti paleontološke podatke v temeljnih disciplinah (za določanje starosti kamnin, analizo okolja, rekonstrukcijo evolucije) in se zaveda uporabnosti v aplikativnem raziskovanju (npr. za odkrivanje nafte in v okoljskih znanostih). Na področju paleontologije in geobiologije je sposoben napisati predlog raziskovalnega projekta. To pomeni, da zna:

 • definirati vprašanje, ki ga želi rešiti,
 • pripraviti pregled relevantnih predhodnih raziskav,
 • določiti material za analizo (v obstoječih zbirkah ali na znanih nahajališčih na terenu)
 • in izbrati ustrezne analitične metode.

 

Načini ocenjevanja:

Pisni ali ustni izpit (70 %), naloge (30 %).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI