OPIS PREDMETA

Plitvi podzemeljski habitati: ekologija, evolucija in naravovarstvo


Program:

Okoljske in regionalne študije (3. stopnja)

Modul:
Biodiverziteta in ekologija (3. stopnja)

Koda predmeta: DIB08
Letnik: Brez letnika


Nosilka:
Red. prof. dr. Tanja Pipan

ECTS: 6

Obseg: predavanja 30 ur, seminar 15 ur, druge oblike študija 15 ur, samostojno delo 120 ur
Vrsta predmeta: izbirni na modulu
Jeziki: slovenski, angleški
Metode poučevanja in učenja: predavanja, terenska predavanja, individualno delo na izbrani raziskavi in predstavitev v seminarski obliki, e-učenje

 

Učni načrt predmeta (prenesi)

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Opravljena prva ali druga stopnja študija biologije ali druge naravoslovne smeri.

 

Vsebina:

Predmet obravnava naslednja poglavja z ožjega področja ekologije in biologije plitvih podzemeljskih habitatov (PPH): uvod v predstavitev posameznih tipov vodnih in kopenskih PPH: mezišča in hipotelminorejični habitat, epikras, melišča in MSS habitat, hiporejik ter jame v lavi. Vsak habitat je predstavljen s posameznimi konkretnimi primeri povzetimi s celega sveta, podani so osnovni kemični in fizikalni parametri: hidrologija, evolucija, geografski obseg, analogije z drugimi habitati, ter biološke značilnosti: organski ogljik, zgodovinski vidiki bioloških raziskav, metodologija vzorčenja favne, diverziteta in ekologija, morfološke značilnosti in adaptacije, biogeografija.

 

Temeljni literatura in viri:

  • Culver, D. C., & Pipan, T. (2014). Shallow Subterranean Habitats. Ecology, Evolution, and Conservation. Oxford University Press, Oxford.
  • Culver, D. C., & Pipan, T. (2009). The Biology of Caves and Other Subterranean Habitats. Oxford University Press, Oxford.
  • Pipan, T. (2005). Epikarst – a promising habitat. Copepod fauna, its diversity and ecology: a case study from Slovenia (Europe). Založba ZRC, Ljubljana.
  • White, W. B., & Culver, D. C. (2012). Encyclopedia of Caves. Izbrana poglavja/Selected chapters. Second Edition. Elsevier, Amsterdam.
  • Izbrani članki iz znanstvenih revij.

 

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je podati študentom poznavanje vodnih in kopenskih tipov plitvih podzemeljskih habitatov, razumevanje in poznavanje osnovnih fizikalno kemijskih in bioloških razlik med globokimi in plitvimi podzemeljskimi habitati, razumevanje biologije, ekologije in evolucije plitvih podzemeljskih habitatov (PPH) ter osnovne naravovarstvene vidike PPH. Študenti razvijajo sposobnost prepoznavanja osnovnih ekoloških razlik med globokimi in plitvimi podzemeljskimi habitati, osvojijo osnovna načela pridobivanja ekoloških podatkov v PPH in njihove interpretacije. Usposobijo se za ekološko raziskovalno delo v PPH.

 

Predvideni študijski rezultati:

Študenti pridobijo teoretično in praktično znanje o kopenskih (epikras, melišča, MSS, jame v lavi) ter vodnih plitvih podzemeljskih habitatih (mezišča, epikras, vodonosniki v karbonatih, hiporejik), njihovih fizikalno kemijskih in bioloških parametrih, temelječih na konkretno prikazanih meritvah in primerih, odvisnosti podzemeljskih habitatov od površja, ekologiji, biologiji in evoluciji PPH ter značilni favni. Študenti poznajo nove pristope v smeri raziskovanja biologije in ekologije plitvih podzemeljskih habitatov, nove metodologije vzorčenja, standardizacije rezultatov in baz podatkov.

 

Načini ocenjevanja:

Kratka seminarska naloga, njena predstavitev (50 %), izpit (50 %).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI