OPIS PREDMETA

Po neoliberalizmu: liberalizem 21. stoletja in njegovi kritiki


Program:

Primerjalni študij idej in kultur (3. stopnja)

Modul:
Interdisciplinarni študij institucij in družbe 21. stoletja – politike, ekonomije, tehnologije, epistemologije

Koda predmeta: 103

Letnik: Brez letnika


Nosilec
Red. prof. dr. Rado Riha
Dr. Tomaž Mastnak

ECTS: 6

Obseg: predavanja 60 ur, seminar 30 ur

Vrsta predmeta: splošni izbirni

Jezik: slovenščina, angleščina

Metode poučevanje: predavanja, seminarji

Izvajalec predmeta: dr. Tomaž Mastnak

 

Učni načrt predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v doktorski študij

 

Vsebina:

 • Domnevni predhodniki liberalizma (Thomas Hobbes, John Locke, Adam Smith in škotski razsvetljenci)
 • Nastanek liberalizma in zgodnji liberalci (Wilhelm Traugot Krug, Benjamin Constant, Alexis de Tocqueville, politični ekonomisti, John Stuart Mill)
 • Zgodnje kritike liberalizma (rikardovski socialisti, zgodnji socialisti, mladoheglovci)
 • Reformuliranje liberalizma po porazu revolucij 1848 (August Ludwig von Rochau, Constantin Frantz)
 • Kriza liberalizma in bonapartizem
 • Novi liberalizem (J.A. Hobson, L.T. Hobhouse)
 • Neoliberalizem (Ludwig von Mises in učenci)
 • John Dewey, Walter Lippmann, Louis Rougier in “Colloque Lippmann”
 • Ordoliberalizem (Franz Böhm, Walter Eucken)
 • Liberalistična svetovna ureditev (prva svetovna vojna in versajska mirovna konferenca, druga svetovna vojna in socialni inženiring v Nemčiji, hladna vojna, nova hladna vojna)

 

Temeljni literatura in viri:

 • Callison, William, and Zachary Manfredi. 2020. Mutant Neoliberalism: Market Rule and Political Rupture. New York: Fordham University Press.
 • Deneen, Patrick J. 2019. Why Liberalism Failed. New Haven: Yale University Press.
 • Dewey, John. 1935. Liberalism and Social Action: The Page-Barbour Lectures. New York: G.P. Putnam’s Sons.
 • Drenovec, Franček. 2018. O blaginji in napredku: kratki vodnik po neoliberalizmu. Ljubljana: Založba /*cf.
 • Eucken, Walter. 1951. This Unsuccessful Age, or, The Pains of Economic Progress, with an Introduction by John Jewkes. Edinburgh: William Hodge.
 • Hayek, Friedrich August von. 1944. The Road to Serfdom. Foreword John Chamberlain. Chicago: The University of Chicago Press.
 • Hobhouse, Leonard Trelawny. 1911. Liberalism. London: Williams and Norgate; and New York: H. Holt and Company.
 • Hobson, J. A. 1909. The Crisis of Liberalism: New Issues of Democracy. London: P.S. King & Son.
 • Keynes, John Maynard. 1972. “Am I a Liberal?”, in The Collected Writings of John Maynard Keynes. London and Basingstoke: MacMillan/St Martin’s Press for The Royal Economic Society, Vol. 9.
 • Landa, Ishay. 2010. The Apprentice’s Sorcerer: Liberal Tradition and Fascism. Leiden: Brill.
 • Laski, Harlod J. 1940. The Decline of Liberalism, L. T. Hobhouse Memorial Trust Lectures, No. 10, delivered on 24 May 1940 at Canterbury Hall, London School of Economics. London: Humphrey Milford, Oxford University Press.
 • Losurdo, Domenico. 2014. Liberalism: A Counter-History, trans. Gregory Elliott. London: Verso.
 • Mastnak, Tomaž. 2019. Črna internacionala: Vojna, veliki biznis in vpeljava neoliberalizma. Ljubljana: Založba /*cf.
 • —. 2021. Bonapartizem: prolegomena za študij fašizma. Ljubljana: Založba /*cf.
 • McCloskey, Deirdre N. 2019. Why Liberalism Works: How True Liberal Values Produce a Freer More Equal Prosperous World for All. New Haven: Yale University Press.
 • Mill, John Stuart. 1859. On Liberty. London: J. W. Parker and Son.
 • Mises, Ludwig von. 1962. The free and prosperous commonwealth: An exposition of the ideas of classical liberalism, trans. Ralph Raico, Arthur Goddard (ed). New York: D. Van Nostrand Company.
 • Ruggiero, Guido de. 1927. History of European liberalism, trans. R. G. Collingwood. London and New York: Oxford University Press.
 • The Walter Lippmann Colloquium: The Birth of Neoliberalism. 2018. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan.

 

Cilji in kompetence:

 • Prakticirati natančno branje virov, rekonstrukcijo argumentov, konkretne hiistorične analize, primerjalne analize in interpretacije v dolgi zgodovinski perspektivi
 • Razviti in poglobiti teoretsko in politično analizo zgodovine liberalistične misli in politične prakse
 • Seznaniti se s kompleksnostjo, raznovrstnostjo in razsežnostmi liberalističnih idej in njihovem vplivu na različne discipline
 • Razviti kritično presojo prevladujočih trendov v sodobnih liberalističnih družbah

 

Predvideni študijski rezultati:

Slušateljice in slušatelji bodo predmet sklenili s potencialnimi odgovori na vprašanja: Kaj je liberalizem 21. stoletja? Je sploh možen, sposoben življenja? In če je, kakšno vlogo lahko igra v domači in mednarodni politiki ter v kulturnem življenju in intelektualni produkciji? Kako ga razumejo liberalci sami in kaj mu očitajo njegovi kritiki? Kdo so liberalci in kdo so njihovi kritiki? Na podlagi kakšnih zgodovinskih izkušenj in programskih vizij kritizirajo liberalizem, v kakšnih političnih in geopolitičnih konstelacijah?

 

Metode poučevanja in učenja:

Oblike dela:

 • Frontalna oblika poučevanja
 • Delo v manjših skupinah oz. v dvojicah
 • Samostojno delo študentov
 • e-izobraževanje

 

Metode (načini) dela:

 • Razlaga
 • Razgovor/ diskusija/debata
 • Delo z besedilom
 • Druge vrste nastopov študentov

 

Načini ocenjevanja: 

 • Krajši pisni izdelki 30 %
 • Daljši pisni izdelki 20 %
 • Sodelovanje v delu seminarja 30 %
 • Končno ocenjevanje (pisni/ustni izpit) 20 %

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI