OPIS PREDMETA

Prostorska sociologija


Program:

Okoljske in regionalne študije (3. stopnja)

Modul:
Regionalne študije (3. stopnja)

Koda predmeta: DIR05
Letnik: Brez letnika


Nosilec:
Doc. dr. Pavel Gantar

ECTS: 6

Obseg: predavanja 40 ur, seminar 20 ur, samostojno delo 120 ur
Vrsta predmeta: izbirni na modulu
Jeziki: slovenski, angleški
Metode poučevanja in učenja: predavanja, seminarji, e-izobraževanje

 

Učni načrt predmeta (prenesi)

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Končana 2. bolonjska stopnja ustrezne smeri ali univerzitetni študij VII stopnje.

 

Vsebina:

 • Disciplinarni okvir in izhodišča preučevanja družbeno prostorskih razmerij in procesov: dosedanje raziskovanje, teoretske in metodološke usmeritve;
 • Družbeni značaj, pomen in funkcije prostora;
 • Teritorialnost kot element družbenega delovanja in konstituiranja družbe;
 • Lokacija in dostopnost v prostoru.
 • Fizična in časovno prostorska distanca, prostor kot prizorišče, spreminjajoči se pomen teritorialnih skupnosti in teritorialnih identitet, hierarhično in/ali omrežno povezovanje v prostoru;
 • Razvoj informacijskih in komunikacijskih tehnologij in njihov vpliv na prostorskost družbenih odnosov, časovno-prostorsko zgoščevanje, lokalno-globalna konvergenca, od »prostora krajev« k »prostoru tokov«.
 • Fizični in virtualni prostor;
 • Problemi družbeno prostorskega razvoja v Sloveniji v kontekstu njenega vključevanja v širše evropske povezave.

 

Temeljni literatura in viri:

 • Löw, M. 2016: The Sociology of Space. Materiality, Social Structures, and Action. Palgrave Macmillan, New York.
 • Gottdiener, M., Hutchinson, R. (2006): The New Urban Sociology. Boulder: Westview Press.
 • Tonkiss, F.: Space, the Cityx and Social Theory. Social Relations and Urban Forms. Cambridge: Polity Press.
 • Benko, G., Strohnayer, U. (Eds.)(1997):Space & Social Theory. Interpreting Modernity and Oxford: Blackwell.
 • Dickens, P. (2000) Society, Space and the Biotic Level: An Urban and Rural Sociology for the New Millennium. Vol. 34, No. 1,pp. 147–164.
 • Löw, M. (2008): The Constitution of Space The Structuration of Spaces Through the Simultaneity of Effect and Perception. European Journal of Social Theory 11(1): 25–49.
 • Löw, M. (2001): Raumsoziologie. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
 • Gantar, P. (2014): Mesta v perspektivi sociološkega raziskovanja globalizacije. Teorija in praksa, Letnik LI, posebna številka. 193-220.

 

Cilji in kompetence:

Študentje se bodo seznanili z osnovnimi teoretskimi in konceptualnimi izhodišči sociološkega proučevanja prostora. Kako družbeni procesi vplivajo na oblikovanje prostora in kako se skozi različne prostorske ureditve izražajo družbene razmere in odnosi. Spoznali bodo kako se spreminja vloga in pomen prostora v teku družbenih transformacij.

 

Predvideni študijski rezultati:

 • Študentje bodo znali umestiti sociološka spoznanja o prostoru v interdisciplinarni kontekst regionalnih študij in planiranja;
 • Pridobili bodo znanja o družbeni pogojenosti prostorskega razvoja in vlogi različnih družbenih akterjev v procesu produkcije prostora.
 • Seznanili se bodo z metodami in tehnikami sociološkega raziskovanja prostora.

 

Načini ocenjevanja:

Ustni izpit (100 %).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI