Doc. dr. Pavel Gantar

Predavatelj na doktorskem študijskem programu 3. stopnje Okoljske in regionalne študijepavel.gantar@guest.arnes.si

Izobrazba:

 • diploma iz sociologije (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo, sedanja Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, 1974)
 • magisterij iz politologije (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo, sedanja Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, 1983)
 • doktorat iz sociologije (Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 1990)

 

Terensko delo in raziskovalni interesi:

Raziskovalno sem se ukvarjal s proučevanjem družbeno prostorskih procsov in struktur, z različnimi vidiki urbane kulture, s prostorskimi spremembami pod vplivi novih informacijskih in komunikacijskih tehnologij; s procesi prostorskega ( regionalnega in urbanisitčnega) planiranja in odločanja v zvezi z rabo redkih resursov (prostor, naravni viri); s problematiko racionalnosti v planiranju; s proučevanjem oblikovanja okoljske zavesti in ekoloških družbenih gibanj.Glavna gostovanja:

 • Podiplomski študij, University of Essex, januar-marec 1984 in oktober 1985.

Drugo:

 • od 1974 do 1994 asistent in docent na Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo, pozneje Fakulteta za družbene vede za področje prostorske sociologije; osnove prostorske sociologije sem občasno predaval tudi na FGG, FA in BTF (krajinska arhitektura);
 • od 1994 do 2011 deloval v profesionalni politiki kot minister za okolje in prostor (1994–2000); minister za informacijsko družbo (2001–2004), kot poslanec Državnega zbora (2004–2011) in v letih 2008-2011 tudi kot predsednik DZ;
 • vse do leta 2008 sem v okviru 1/5 delovnega razmerja predaval na FDV;
 • med 1970 in 1981 član uredništev Arhitektovega biltena in Časopisa za kritiko znanosti;
 • od 1984 do 1990 predsednik kulturnega društva ŠKUC-Forum;
 • član ožjega odbora za varstvo človekovih pravic (1988–1990);
 • član Slovenskega sociološkega društva;
 • član Društva urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije;
 • član Upravnega odbora Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije;
 • član Slovenskega društva za zaščito voda.

 


Izbrane publikacije:

 • Gantar, P. 1993. Sociološka kritika teorij planiranja. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 1993. 297 str. Znanstvena knjižnica, 4.
 • Gantar, P. 2002. Tranzicija, identitete in urbani razvoj Ljubljane. V: KOS, Drago (ur.). Sociološke podobe Ljubljane. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2002. Str. 43-60. Knjižna zbirka Teorija in praksa. ISBN 961-235-112-0.
 • Gantar, P. 2007. Prostorsko planiranje in javni interesi v pluralistični družbi = Spatial planning and public interests in a pluralist society. Geodetski vestnik : glasilo Zveze geodetov Slovenije. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 51, št. 2, str. 246-254. ISSN 0351-0271.
 • Gantar, P. 2009. V zagovor mesta. Spremna beseda k Jacobs, J. Umiranje in življenje velikih ameriških mest. Ljubljana: Studia humanitatis, 2009. 511 str. Studia humanitatis. ISBN 978-961-6798-03-7. Str. 499-511.
 • Gantar, P. Arhitektura kot oblika družbenega angažmaja = Architecture as a form of social engagement. Arhitektov bilten : AB. dec. 2012, letn. 41 [i. e. 42], št. 193/194, str. 10-19, ilustr. ISSN 0352-1982.
 • Gantar, P. Mesta v perspektivi sociološkega raziskovanja globalizacije. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. dec. 2014, letn. 51, posebna št., str. 193-220, 420. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/]
 • Gantar, P. 2016. Urbana (prostorska) sociologija : identiteta in preseganja disciplinarnih okvirov. V: Mlinar, Z. (ur.). Kakšna sociologija? Za kakšno družbo?. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2016. Str. 166-172. Prispevki in izzivi sociologije na Slovenskem, 1.
 • Gantar, P. 2016. Prostorsko načrtovanje in izzivi družbenih sprememb. IB revija : za strokovna in metodološka vprašanja gospodarskega, prostorskega in socialnega razvoja Slovenije. [Slovenska tiskana izd.]. 2016, letn. 50, št. 2,str. 53-59. ISSN 1318-2803.
 • Gantar, P. 2016. Environmental Trends and Perspectives in Slovenia. V Adam F. (ed.) Slovenia: Social, Economic and Environmental Issues. Nova Science Publishers, New York. Str. 237-254.
 • Gantar, P. 2017. Vodni svetovi. Novejši pristopi k družbenemu raziskovanju voda in vodnega okolja. V: Globevnik L. , Širca, A. (Ured.) Zbornik II. slovenski kongres o vodah. DVS – Društvo vodarjev Slovenije, SLOCOLD – Slovenski nacionalni komite ta velike pregrade. Ljubljana. Str. 54-61.
 • Gantar, P.. 2017. O državi in arhitekturi. Arhitektov bilten : AB. nov. 2017, letn. 47, št. 211/212, str. 18-21, ilustr. ISSN 0352-1982.
 • Gantar, P. 2017. Rakova jelša: od barakarskega naselja do predmestne idile. Outsider : revija, ki presega meje. [Slovenska tiskana izd.]. poletje 2017, letn. 3, št. 10, str. 52-55, ilustr. ISSN 2386-0030.
 • Gantar, P. 2018. Suburbano kot izbira, ali kot usoda?. Arhitektov bilten : AB. okt. 2018, letn. 48, št. 215/216, str. 12-15. ISSN 0352-1982.
 • Gantar, P. 2019. Prihodnost med verjetnim, možnim in zaželenim. Pasti vizije Slovenije V Ignjatović, M. Kanjuo Marčela, A., Kuhar, R. (Ured.) Znanost in družbe prihodnosti. Str. 101-106 http://www.sociolosko-drustvo.si/ .
 • Gantar, P. 2020. Voda ki povezuje, voda ki razdružuje. Sociološki pogled na aktualno stanje voda. Vodni dnevi 2020. Rimske Toplice 17-18 september, 2020. Slovensko društvo za zaščito voda. Str. 1-6. https://sdzv-drustvo.si/wp-content/uploads/2020/10/1_GANTAR-clanek.pdf
 • Gantar, P. 2020. Gibanje prebivalstva. V: Bogataj, V. (Ur.): Gorenjevaško in Hotaveljsko skozi čas. Bogastvo preteklosti za izzive prihodnosti. Krajevna skupnost Gorenja vas. ISBN 978-961-07-0248. Str. 37-52.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI