OPIS PREDMETA

Prostorsko načrtovanje


Program:

Okoljske in regionalne študije (3. stopnja)

Modul:
Regionalne študije (3. stopnja)

Koda predmeta: DIR07
Letnik: Brez letnika


Nosilka:
Doc. dr. Nika Razpotnik Visković
Dr. Maruša Goluža

ECTS: 6

Obseg: predavanja 40 ur, seminar 20 ur, samostojno delo 120 ur
Vrsta predmeta: izbirni na modulu
Jeziki: slovenski, angleški
Metode poučevanja in učenja: predavanja, seminar, e-izobraževanje

Izvajalka predmeta: dr. Maruša Goluža

 

Učni načrt predmeta (prenesi)

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Končana 2. bolonjska stopnja ustrezne smeri ali univerzitetni študij VII stopnje.

 

Vsebina:

 • teorija, modeli in metodologija prostorskega načrtovanja
 • zgodovina prostorskega planiranja
 • koncepti prostorskega razvoja
 • zakonodaja s področja prostorskega načrtovanja
 • akterji v prostorskem razvoju in njihovo medsebojno dopolnjevanje
 • konflikti v rabi prostora
 • raba tal
 • strateško prostorsko načrtovanje in umeščanje v prostor

 

Temeljni literatura in viri:

 • Haughton, G., 2010: The new spatial planning : territorial management with soft spaces and fuzzy boundaries. Routledge.
 • Ward, V. S. 2004: Planning and Urban Change. Sage.
 • Nared, J.,Hudoklin, J., Kavaš, D., Zavodnik Lamovšek, A. 2019: Povezovanje prostorskega in razvojnega načrtovanja na regionalni ravni v Sloveniji. Georitem 29. Ljubljana. (poglavji 4 in 5)
 • izbor aktualnih člankov s področja predmeta

 

Cilji in kompetence:

Namen predmeta je seznanitev študentov s temeljnimi zakonitostmi in teorijami prostorskega razvoja, pri čemer je bistveni poudarek na prepoznavanju akterjev in gonilnih sil prostorskih sprememb. Študenti bodo osvojili različne teoretske in konceptualne poglede na prostor in njegovo urejanje, pri čemer bodo v ospredju celostno prostorsko načrtovanje in trajnostni prostorski razvoj.

 

Predvideni študijski rezultati:

 • poznavanje teorij, konceptov, modelov in metod s področja prostorskega načrtovanja
 • sposobnost opredeljevanja ključnih prostorskih teženj ter navezava le teh na razvojne teorije
 • sposobnost prepoznavanja ključnih akterjev ter načinov za njihovo vključevanje v razvojne procese
 • identificiranje metodoloških pristopov, s katerimi je možna znanstvena obravnava prostorskih procesov na izbranem območju

 

Načini ocenjevanja:

Ustni izpit (100 %).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI