OPIS PREDMETA

Sedimentarna geologija karbonatov


Program:

Vede o Zemlji in okolju (2. stopnja)

Modul:
Paleobiologija in sedimentarna geologija (2. stopnja)

Koda predmeta: MTP03
Letnik: 2. letnik


Nosilka
Doc. dr. Andrea Martín Pérez

ECTS: 9

Obseg: predavanja 45 ur, seminar 15 ur, vaje 45 ur, samostojno delo 120 ur
Vrsta predmeta: obvezni na modulu
Jeziki: slovenski, angleški
Metode poučevanja in učenja: predavanja, terenske vaje, laboratorijske vaje: petrografija in faciesna analiza.

 

Učni načrt predmeta (prenesi)

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Končan študijski program 1. stopnje ali dodiplomski študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004 s področja naravoslovja.

 

Vsebina:

 • Uvod: zgodovina karbonatne geoznanosti in trendi v sodobni sedimentologiji
 • Karbonatni sedimenti in kamnine: komponente in zgradba
 • Klasifikacija apnencev in dolomitov
 • Karbonatna produkcija, transport in akumulacija sedimenta
 • Recentna karbonatna okolja
 • Morska depozicijska okolja karbonatov
 • Karbonatne platforme: geometrijski kontinuum
 • Sekvenčna stratigrafija
 • Kontinentalni karbonati
 • Faciesni modeli: faciesne asociacije, mozaiki in sukcesije
 • Karbonatna mineralogija in kemija
 • Ključni koncepti biomineralizacije
 • Diageneza
 • Dolomiti in modeli dolomitizacije
 • Karbonati v geološki zgodovini
 • Uporabna karbonatna sedimentologija

 

Temeljni literatura in viri:

Izbrana poglavja in članki:

 • Flügel, E., 2010: Microfacies of Carbonate Rocks, Analysis, Interpretation, and Application, Springer, 2nd, 1- 984.
 • James, N.P. and Dalrymple, R.W., 2010: Facies Models 4, Geological Society of Canada, GeoText 6, 3, 323-576.
 • James, N.P., and Jones, B., 2016: Origin of Carbonate Sedimentary Rocks. Wiley, 1-446.
 • McIlreath, I.A. & Morrow, D.W., 1990: Diagenesis.- Geoscience Canada Reprint Series 4, Geological Association of Canada, pp. 338, Ottawa, Canada, 1-125, 277-316.
 • Reading, H.G. 1986: Sedimentary environments: Processes, Facies and stratigraphy (3rd Edition). Blackwell Science Ltd., Oxford, 1-35, 83-124, 325-394.
 • Schlager, W., 2005: Carbonate Sedimentology and Sequence Stratigraphy, SEPM Concepts in Sedimentology and Paleontology, #8, 1-200.
 • Scholle, P.A., D.G. Bebout, and C.H. Moore (eds.), 1983: Carbonate Depositional Environments: AAPG Memoir 33, 1-708.
 • Scholle, P.A. & Ulmer-Scholle, D.S., 2003: A Color Guide to the Petrography of Carbonate Rocks: Grains, textures, porosity, diagenesis.- Memoir 77, American Association of Petroleum Geologists, Tulsa, OK, 1-474.
 • Tucker, M. E., 2001: Sedimentary Petrology: Oxford, Blackwell Science, 1-6, 110-165.
 • Tucker, M.E. & Wright, V.P., 1990: Carbonate Sedimentology.- Blackwell Scientific Publications, Oxford, 1-482.
 • Warren, J., 2000, Dolomite: occurrence, evolution and economically important associations: Earth-Science Reviews, v. 52, 1-81.

 

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je predstaviti širok pregled in ključne koncepte sedimentologije in stratigrafije karbonatov. Predmet bo kombinacija predavanj, terenskega študija karbonatnih zaporedij (niz kratkih ekskurzij na posamezne primere karbonatnih zaporedij v širši okolici Ljubljane) in petrografske analize vzorcev s terenskih primerov. Prvi del je namenjen pregledu mineralogije in petrografije karbonatov, prepoznavanju gradbenih elementov karbonatnih kamnin, tekstur in interpretaciji nastanka. Drugi del se ukvarja z interpretacijo karbonatnih depozicijskih okolij, v zadnjem delu pa predmet obravnava diagenetske procese in okolja s posebnim poudarkom na dolomitizaciji ter aplikativnih vidikih.

 

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • Poznavanje petrografskih značilnosti karbonatov in zmožnost interpretacije nastanka kamnin.
 • Razumevanje osnovnih procesov produkcije, transporta in akumulacije karbonatnih sedimentov.
 • Sposobnost opisovanja, identifikacije in klasifikacije različnih tipov apnenca na terenu in v zbruskih.
 • Sposobnost interpretirati in razlikovati depozicijske in diagenetske značilnosti.
 • Razlikovati glavne tipe karbonatnih platform in njihovo variabilnost.
 • Dobiti izkušnje pri zbiranju in analiziranju terenskih podatkov.

 

Načini ocenjevanja:

Pisni izpit (40 %), laboratorijske in terenske vaje (30 %), pisno poročilo (30 %).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI