OPIS PREDMETA

Sistem Zemlja


Program:

Vede o Zemlji in okolju (2. stopnja)

Modul:
Biodiverziteta, ekologija in evolucija (2. stopnja)
Krasoslovje (2. stopnja)
Paleobiologija in sedimentarna geologija (2. stopnja)

Koda predmeta: MT002
Letnik: 1. letnik


Nosilec
Red. prof. dr. Aleksander Horvat

ECTS: 9

Obseg: predavanja 45 ur, seminar 30 ur, vaje 30 ur, samostojno delo 120 ur
Vrsta predmeta: obvezni
Jeziki: slovenski, angleški
Metode poučevanja in učenja: predavanja, seminar, vaje

 

Učni načrt predmeta (prenesi)

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Končan študijski program 1. stopnje ali dodiplomski študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004 s področja naravoslovja.

 

Vsebina:

 • Zemlja kot sistem: koncept sistemov v geoznanostih
 • Geosfera, hidrosfera, atmosfera in biosfera
 • Globalno kroženje energije
 • Cirkulacija atmosfere, oceanov in trdne Zemlje
 • Nastanek Zemlje in življenja
 • Minerali in kamnine
 • Tektonika plošč, klima in življenje
 • Geološka časovna lestvica in osnove stratigrafije
 • Korelacije in datiranje kamnin
 • Zgodovina življenja v fanerozoiku
 • Množična izumiranja: vzroki in posledice
 • Globalni cikli in spremembe: ogljikov cikel; silicijev cikel, dušikov cikel, recikliranje elementov
 • Veliki dogodki v Zemljini zgodovini
 • Prispevek sedimentologije in paleontologije k znanosti o sistemu Zemlja
 • Klimatske spremembe
 • Antropocen: človekov vpliv na sistem Zemlja

 

Temeljni literatura in viri:

 • Cockell, C. 2008: An introduction to Earth-Life System. Cambridge Uni. Press, 61-229..
 • Cowen, R. 2013: History of Life. 5th Edition. Blackwell Science, Oxford, 27-46, 63-88, 107363, 389-448.
 • Kump, L. R., Kasting, J. F. & Crane, R. G. 2009: The Earth System, 3rd Edition. Prentice Hall, 434 pp.
 • Prothero, D. R. & Dott, R. H. 2004: Evolution of the Earth. McGraw Hill Comp., 67-98, 151-498.
 • Stanley, S. M. 2005: Earth system history. W. H. Freemann & Co., 79-538.

 

Cilji in kompetence:

Namen predmeta je študentom, ki nimajo predznanja iz geoloških ved, priskrbeti temeljno razumevanje kompleksnega sistema planeta Zemlja. Predmet bo obravnaval posamezne teme multidisciplinarnih znanstvenih področij, združenih v znanost o sistemu Zemlja, in predstavil njihovo vlogo v paleobiologiji in sedimentarni geologiji ter povezavo med današnjimi procesi na Zemlji s stratigrafskim zapisom velikih dogodkov v geološki preteklosti.

 

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • Osvojiti znanstvene temelje razumevanja planeta Zemlje kot sistema.
 • Raziskati kompleksnost podsistemov (sfer) in njihovo medsebojno povezanost.
 • Pridobiti znanje o tektoniki plošč in evoluciji planeta Zemlje.
 • Razviti temeljno percepcijo geološkega časa in spremenljivosti časovnih in prostorskih dimenzij pri geoloških procesih in globalnih spremembah.

 

Načini ocenjevanja:

Pisni ali ustni izpit (70 %), seminarska naloga (30 %).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI