OPIS PREDMETA

Sodobne okoljske spremembe v pokrajini


Program:

Okoljske in regionalne študije (3. stopnja)

Modul:
Biodiverziteta in ekologija (3. stopnja)
Paleobiologija in sedimentarna geologija (3. stopnja)
Regionalne študije (3. stopnja)

Koda predmeta: DI005
Letnik: Brez letnika


Nosilec
Doc. dr. Aleš Smrekar

ECTS: 6

Obseg: predavanja 30 ur, seminar 10 ur, terenske vaje 20 ur, samostojno delo 120 ur
Vrsta predmeta: skupni izbirni
Jeziki: slovenski, angleški
Metode poučevanja in učenja: predavanja, terenska predavanja, seminarsko delo, vaje na izbranih študijah primerov, individualno delo v okviru izbrane raziskave, e-izobraževanje

 

Učni načrt predmeta (prenesi)

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Končana 2. bolonjska stopnja ustrezne smeri ali univerzitetni študij VII stopnje.

 

Vsebina:

 • razumevanje naravnih in antropogenih procesov v sodobni pokrajini (s sestavinami okolja in njihovo pestrostjo),
 • načela in cilji varstva okolja v pokrajini,
 • družbene vrednote in vloga okoljske zavesti skozi razvoj okoljske misli,
 • temeljna zakonodaja, ki obravnava pokrajino (nacionalna in EU),
 • zakonodajni postopki posegov v prostor,
 • obremenjevanje okolja po dejavnostih in pokrajinotvornih sestavinah (konfliktnost interesov različnih dejavnosti v pokrajini),
 • ukrepi za zmanjšanje okoljskih obremenitev v pokrajini,
 • spremljanje stanja okolja z indikatorji okolja,
 • metodološke prakse.

 

Temeljni literatura in viri:

 • Elliott, C., Udovč, A. 2005. Nature Conservation and spatial planning in Slovenia: continuity in transition. Land use policy 22. Ljubljana.
 • Glasson, J., Therivel, R., Chadwick, A. 2012. Introduction to environmental impact assessment. New York.
 • Hong, S. K., Nakagoshi, N. (ed.) 2017: Landscape Ecology for Sustainable Society. Springer.
 • Kirn, A. 2004: Narava – družba – ekološka zavest. Ljubljana.
 • Meadows, Do., Randers, J., Meadows, De. 2004: Limits to Growth: The 30-Year Update. White River Junction.
 • Mercuri, A., M., Florenzano, A. (ed.) 2019: The Long-Term Perspective of Human Impact on Landscape for Environmental Change and Sustainability. MDPI.
 • Redclift, M. 1999: Pathways to sustainability : Issues, Politicies and Theories, Planning Sustainability London-New York.
 • Veljavni zakoni in drugi predpisi s področja varstva okolja in urejanja pokrajine
 • Izbrani članki iz znanstvenih revij.

 

Cilji in kompetence:

Temeljni cilj predmeta je podati študentu interdisciplinarno znanje o razumevanju sodobne pokrajine kot celostnega sistema, v katerega je človek bistveno in nekritično posegal. Študent razume krepitev trajnostno naravnane paradigme, ki jo v zadnjih desetletjih vedno bolj podpirajo evropske in državne politike ter pridobi teoretična in praktična znanja varstva okolja, ki se bistveno in intenzivno spreminjajo.

Študent pridobi s predmetom naslednje kompetence:

 • znanje o problematiki varstva okolja,
 • znanje o razumevanju pokrajine kot temeljne prostorske enote,
 • usposobljenost iskanja ustreznih virov in izvedbe selektivnega izbora informacij,
 • zna kritično prepoznati, razumeti in interpretirati pereča družbena vprašanja okoljskih posledic človekovih posegov v pokrajino,
 • obvlada analizo praktičnega okoljevarstvenega problema in zanj predlaga ustrezne rešitve, ki pomagajo k trajnostni pokrajini.

 

Predvideni študijski rezultati:

 • obnovitev temeljnega študentovega znanja o varstvu okolja in pokrajine ter njegova interdisciplinarna nadgradnja,
 • razumevanje (ne)obnovljivosti naravnih virov,
 • informiranost o stanju okolja in posledicah človekovega delovanja v pokrajini,
 • poznavanje sodobnih pristopov pri varstvu okolja,
 • sposobnost uporabe najprimernejših metodoloških pristopov,
 • razumevanje zakonodajnega okvira evropskih in slovenskih predpisov ter procesov, s katerimi se oblikujejo politike,
 • celostno vrednotenje sodobne pokrajine,
 • praktična znanja o kritičnem prepoznavanju, vrednotenju in načrtovanju trajnostno naravnih posegov v pokrajino.

 

Načini ocenjevanja:

Ustni izpit (50 %), seminarska naloga (50 %).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI