OPIS PREDMETA

Uporabno krasoslovje


Program:

Vede o Zemlji in okolju (2. stopnja)

Modul:
Krasoslovje (2. stopnja)

Koda predmeta: MIK03
Letnik: 2. letnik


Nosilec
Red. prof. dr. Tadej Slabe

ECTS: 6

Obseg: predavanja 30 ur, seminar 20 ur, terenske vaje 30 ur, samostojno delo 70 ur
Vrsta predmeta: izbirni
Jeziki: slovenski, angleški
Metode poučevanja in učenja: predavanja, seminarji, terenske vaje

 

Učni načrt predmeta (prenesi)

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Končan študijski program 1. stopnje ali dodiplomski študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004 s področja naravoslovja.

 

Vsebina:

Predmet študentu omogoči, da na podlagi celostnega poznavanja in razumevanja trirazsežne kraške dediščine sodeluje pri krasoslovnem načrtovanju življenja na krasu in njegovem varovanju.

 

Poglavitne teme:

 • prepoznavanje in razumevanje kraške pokrajine, razvoja rabe kraškega površja, jam, voda in drugih naravnih virov,
 • predstavitev svežih, neposredno uporabnih krasoslovnih izkušenj in metod in njihov pomen,
 • spoznavanje in zaščita naravne dediščine,
 • smiselno načrtovanje življenje na krasu ob svojevrstnih kraških značilnostih, poselitev, oskrba s pitno vodo,
 • posebnosti življenja na različnih vrstah krasa doma in po svetu,
 • načrtovanje in nadzor večjih posegov (prometnice, kamnolomi, odlagališča odpadkov),
 • urejanje in raba kraških značilnosti v turistične namene,
 • varovanje kraškega površja, jam, voda,
 • predstavljanje spoznanj in učenje o načrtovanju življenja na krasu.

 

Temeljni literatura in viri:

 • KNEZ, M. (ur.), SLABE, T. (ur.), 2007: Kraški pojavi, razkriti med gradnjo slovenskih avtocest, (Carsologica, 7). Založba ZRC, Ljubljana: 9-22. (poglavja/chapters: 1, 7, 8, 9, 18, 21, 22).
 • MIHEVC, A. (ur.), 2005: Kras : voda in življenje v kamniti pokrajini = water and life in a rocky landscape, (Projekt Aquadapt). Založba ZRC, Ljubljana: 44-56.
 • PRELOVŠEK, M. (ur.), ZUPAN HAJNA, N. (ur.), 2011: Pressures and protection of the underground karst : cases from Slovenia and Croatia = Pritiski in varovanje podzemnega krasa : primeri iz Slovenije in Hrvaške = Pritisci i zaštita podzemnog krša : primjeri iz Slovenije i Hrvatske. Karst Research Institute ZRC SAZU, Postojna: 83-92.
 • CULVER, D. C., DEBEVEC, B., KNEZ, M., KOVAČIČ, G., KRANJC, A., MULEC, J., PIPAN, T., PRELOVŠEK, M., RAVBAR, N., SEMEJA, A., SLABE, T., ŠEBELA, S., ZUPAN HAJNA, N., KNEZ, M. (ur.), PETRIČ, M. (ur.), SLABE, T. (ur.), 2012: Krasoslovje v razvojnih izzivih na krasu. 2, Gradnja, turizem, ekologija, varovanje = Karstology and development challenges on karst. 2, Construction, tourism, ecology, protection, (Carsologica, 14). ZRC Publishing, Ljubljana: 199 str. (poglavja/chapters: 5, 7, 8, 10, 11, 12).
 • GABROVŠEK, F., KNEZ, M., KOGOVŠEK, J., MIHEVC, A., MULEC, J., OTONIČAR, B., PERNE, M., PETRIČ, M., PIPAN, T., PRELOVŠEK, M., SLABE, T., ŠEBELA, S., TURK, J., ZUPAN HAJNA, N., 2015: The Beka-Ocizla cave system : karstological railway planning in Slovenia, (Cave and karst systems of the world). Springer, Cham: 102 str. doi: 10.1007/978-3-319-04456-9. (poglavja/chapters: 1, 2,7, 12, 15, 22, 26, 27).
 • KNEZ, M., SLABE, T., GABROVŠEK, F., KOGOVŠEK, J., KRANJC, A., MIHEVC, A., MULEC, J., OTONIČAR, B., PERNE, M., PETRIČ, M., PIPAN, T., PRELOVŠEK, M., RAVBAR, Nataša, ŠEBELA, S., ZUPAN HAJNA, N., BOSÁK, P., PRUNER, P., LIU, H., 2016: Cave exploration in Slovenia : discovering over 350 new caves during motorway construction on classical karst, (Cave and karst systems of the world). Springer, Cham: 322 str. doi: 10.1007/978-3-319-21203-6.
 • Izbrani članki iz znanstvenih in strokovnih revij.

 

Cilji in kompetence:

Cilji:

 • predmet bo študentom na podlagi razvojnih izkušenj, pridobljenih na krasu in svežega krasoslovnega ter družbeno geografskega znanja, omogočil razumeti posebnosti kraške pokrajine in s tem pridobiti temelje za vključevanje v smiselno načrtovanje življenja na krasu,
 • znanje bo podlaga za občinska, širša regionalna ter državna načrtovanja, prostorska planiranja, urbanizem, upravljanje z naravnimi značilnostmi in njihovo smiselno izkoriščanje, trajnostni razvoj in izpostavljanje naše mednarodno uveljavljene tradicije slovenskega krasa in krasoslovja.

 

Splošne kompetence:

 • usposobljenost za opravljanje samostojnega strokovnega dela na področju krasoslovja,
 • uporaba teoretskih in praktičnih raziskovalnih metod pri razumevanju in usmerjanju soodvisnosti med človekom in njegovim družbenim in naravnim okoljem,
 • usposobljenost za načrtovanje sonaravnih razvojnih možnosti na področju krasa v Sloveniji in po svetu.

 

Predmetnospecifične kompetence:

 • znanje in razumevanje temeljev sodobnega krasoslovja kot izhodišče za usmerjanje sonaravnega razvoja,
 • sposobnost krasoslovnega načrtovanja v kraških pokrajinah in njihovo varovanje,
 • sposobnost reševanja izbranih razvojnih vprašanj z uporabo posebnih znanj, znanstvenih metod in drugih veščin.

 

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • študent spozna ob razumevanju sodobnih raziskovalnih pristopov posebnosti kraškega okolja,
 • in povezanost naravno geografskih danosti krasa ter življenja na njem,
 • ranljivost kraške pokrajine.

 

Uporaba:

 • študent je usposobljen načrtovati življenje na krasu in ga varovati,
 • študent je pripravljen na poučevanje o razvoju življenja na krasu.

 

Refleksija:

 • študent spozna in nadaljuje z razvojem izjemne tradicije slovenskega krasa in krasoslovja, vezanih na našo, v mednarodnih pogledih posebno naravno in kulturno dediščino matičnega Krasa in klasičnega krasa,
 • pridobi si sposobnost izražanja pomembnih spoznanj o krasu in načrtovanju življenja na njem.

 

Načini ocenjevanja:

Izpit (90 %), seminarska naloga (10 %).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI