OPIS PREDMETA

Urbana preobrazba: teorija in praksa


Program:

Okoljske in regionalne študije (3. stopnja)

Modul:
Regionalne študije (3. stopnja)

Koda predmeta: DIR13
Letnik: Brez letnika


Nosilec:
Doc. dr. David Bole

ECTS: 6

Obseg: predavanja 40 ur, seminar 20 ur, samostojno delo 120 ur
Vrsta predmeta: izbirni na modulu
Jeziki: slovenski, angleški
Metode poučevanja in učenja: predavanja, seminar, e-učenje

 

Učni načrt predmeta (prenesi)

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Končana 2. bolonjska stopnja ustrezne smeri ali univerzitetni študij VII stopnje.

 

Vsebina:

 • Ključni koncepti v urbani geografiji
 • Zgodovinski pregled razvoja mest v Sloveniji in tujini
 • Prostorska preobrazba mest: urbanizacija, suburbanizacija in regijska mesta
 • Ekonomska preobrazba mest: kulturni preobrat in komodifikacija mestnega prostora
 • Družbena in politična preobrazba mest: segregacija, izključenost in kakovost bivanja
 • Mobilnost in preobrazba mest: prometni problemi in prometne politike
 • Načrtovanje mest v preobrazbi
 • Kritična urbana geografija: aktualne teme (mesta v pandemiji, vloga Industrije 4.0, …).

 

Temeljni literatura in viri:

 • Florida, R., Rodríguez-Pose, A., & Storper, M. (2020). Cities in a Post-COVID World. Papers in Evolutionary Economic Geography (PEEG) No. 2041. Utrecht University, Department of Human Geography and Spatial Planning, Group Economic Geography.
 • Grandin, J., Haarstad, H., Kjærås, K., & Bouzarovski, S. (2018). The politics of rapid urban transformation. Current Opinion in Environmental Sustainability, 31, 16–22.
 • Latham, A., McCormack, D., McNamara, K., McNeill, D. (2009). Key concepts in urban geography. Sage, London.
 • Montgomery, J. (2008). The new wealth of cities: city dynamics and the fifth wave. Ashgate, Aldershot.
 • Power, A. (2018). Regional politics of an urban age: Can Europe’s former industrial cities create a new industrial economy to combat climate change and social unravelling? Palgrave Communications, 4(1), 97.
 • Scott, A. J. (2012). A world in emergence: cities and regions in the 21st Edward Elgar, Cheltenham.
 • Sieverts, T. (2003): Cities Without Cities: An Interpretation of the Zwischenstadt. Routledge, New York.
 • Storper, M. (2013). Keys to the city: how economics, institutions, social interaction, and politics shape development. Princeton University Press, Princeton.
 • Thorns, D. C. (2002). The transformation of cities: urban theory and urban life. Palgrave Macmillan, Basingstoke.

 

Cilji in kompetence:

Namen predmeta je predstaviti novejše koncepte v urbani geografiji. Sodobna družba je urbana družba, zato mora študent pridobiti znanje o sodobnih urbanih teorijah in urbanemu življenju. Predmet se bo osredotočil na pet temeljnih sprememb, ki so povezane s preobrazbo mest. Prve so prostorske spremembe, ki se odražajo v (sub)urbanizaciji in novimi prostorskimi zakonitostmi. Druge so urbano-ekonomske spremembe, zlasti t. i. mestne kulturne industrije in komodifikacija mest. Tretje so družbenopolitične spremembe, kjer bo poudarek na družbeni izključenosti in prostorski segregaciji ter kakovosti življenja v mestih. Četrti sklop predstavljajo spremembe v mobilnosti, avtomobilizacija mestne družbe in ukrepi za njeno zajezitev. Zadnji tematski sklop so načrtovalske in institucionalne spremembe. Študente bomo spodbujali h kritičnemu razmišljanju in samostojnemu raziskovanju, zato bo znotraj vsakega sklopa zahtevana oddaja samostojnega seminarskega dela. Del predavanj se bo odvijal tudi na terenu.

 

Predvideni študijski rezultati:

 • Razumevanje sodobnih konceptov in raziskovalnih metod v urbanih študijah
 • Sposobnost kritičnega vrednotenja procesov v mestih in iskanja rešitev za urbane izzive
 • Sposobnost povezovanja aktualnih urbanih izzivov s širšim razvojnim in načrtovalskim kontekstom

 

Načini ocenjevanja:

Ustni izpit (50 %), seminarska naloga (50 %).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI