OPIS PREDMETA

Znanstvena metoda v bioloških znanostih


Program:

Okoljske in regionalne študije (3. stopnja)

Modul:
Biodiverziteta in ekologija (3. stopnja)

Koda predmeta: DIB01
Letnik: 1. letnik


Nosilec:
Doc. dr. Matjaž Gregorič

ECTS: 6

Obseg: predavanja 30 ur, seminar 15 ur, druge oblike študija 15 ur, samostojno delo 120 ur
Vrsta predmeta: izbirni na modulu
Jeziki: slovenski, angleški
Metode poučevanja in učenja: predavanja, seminar, e-izobraževanje

 

Učni načrt predmeta (prenesi)

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Opravljena 2. stopnja študija biologije ali ekvivalentne smeri oz. VII. stopnja predbolonjskega študija.

 

Vsebina:

 • Zasnova in izvedba bioloških testov
 • Napake in etični pomisleki v načrtovanju eksperimentov
 • Specifike eksperimentalnega načrtovanja v biologiji
 • Statistične analize
 • Pisanje in recenziranje znanstvenih člankov
 • Znanstvene monografije
 • Znanstvena angleščina
 • Prijave projektov

 

Temeljni literatura in viri:

 • Ruxton, G., & Colegrave, N. (2010). Experimental design for the life sciences. Oxford University Press. Chapters I – VI.

 

Cilji in kompetence:

Predmet bo predstavil znanstveno metodo in študente opremil z osnovnim znanjem izvajanja bioloških testov ter tako učinkovitega in hitrega pisanja kot samozavestnega recenziranja. Predmet bo najprej razložil principe načrtovanja in izvedbe bioloških testov, vključno s pogostimi napakami in etičnimi pomisleki, statistične obdelave podatkov, pisanja in recenziranja člankov ter pisanja prijav na projekte. Za tem bodo študentje zasnovali lastne teste, pisali članke in prijave na projekte ter recenzirali delo drugih študentov.

 

Predvideni študijski rezultati:

 • Poznavanje in razumevanje znanstvene metode v biologiji.
 • Sposobnost zasnovati biološke teste.
 • Sposobnost pisati in recenzirati znanstvene članke.

 

Načini ocenjevanja:

Seminarska naloga (pisni izdelek) (80 %), predstavitev seminarske naloge (20 %).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI