OPIS PREDMETA

Znanstvene metode v okoljskih in regionalnih študijah


Program:

Okoljske in regionalne študije (3. stopnja)

Modul:
Biodiverziteta in ekologija (3. stopnja)
Paleobiologija in sedimentarna geologija (3. stopnja)
Regionalne študije (3. stopnja)

Koda predmeta: DT001
Letnik: 1. letnik


Nosilca
Doc. dr. Rok Ciglič
Red. prof. dr. Simona Kralj-Fišer

ECTS: 9

Obseg: predavanja 30 ur, seminar 30 ur, seminarske vaje 20 ur, terenske vaje 10 ur, samostojno delo 180 ur
Vrsta predmeta: obvezni
Jeziki: slovenski, angleški
Metode poučevanja in učenja: predavanja, seminar, vaje, terenske vaje, e-učenje

 

Učni načrt predmeta (prenesi)

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Končana druga bolonjska stopnja ustrezne smeri ali univerzitetni študij VII stopnje.

 

Vsebina:

Uvod

Temelji znanstvenega dela

 • Organiziranost znanosti v Sloveniji
 • Spletni informacijski viri (Web of Science, Google Scholar, Mendeley)
 • Zasnova znanstvene raziskave
 • Veljavnost in zanesljivost rezultatov
 • Pisanje znanstvenih člankov, monografij in disertacije
 • Etika v znanosti

 

Pregled kvantitativnih in kvalitativnih metod

 • Podatki
 • Izbrane kvantitativne metode v naravoslovju in humanistiki
 • Izbrane kvalitativne metode v naravoslovju in humanistiki

 

Osnove geografskih informacijskih sistemov

 • Uvod v geografske informacijske sisteme
 • Daljinsko zaznavanje
 • Prostorska statistika in pokrajinske mere
 • Klasifikacija, podpora odločanju
 • Terensko delo in GIS
 • Kartografija in spletni GIS-i

 

Izbrani podatkovni viri ter programska oprema

 • Digitalni viri podatkov
 • Arhivski viri
 • Programska oprema za analizo pokrajine

 

Zasnova in izvedba testov v naravoslovnih znanostih

 • Specifike eksperimentalnega načrtovanja v naravoslovnih znanostih
 • Napake in etični pomisleki v načrtovanju eksperimentov

 

Osnovni raziskovalni pristopi v raziskavah biodiverzitete, ekologije in evolucije;

 • predstavitev metod iz študijskih primerov terenskih in laboratorijskih raziskav

 

Osnovni raziskovalni pristopi v paleontologiji in sedimentologiji

 • specifika geoloških znanosti, analitične tehnike v paleontologiji, stratigrafiji in sedimentologiji, osnovna pravila taksonomske nomenklature, osnovna pravila stratigrafske nomenklatur

 

Osnovni raziskovalni pristopi v krasoslovju

 • primeri geološko-geomorfoloških, hidrogeoloških, meteoroloških, fizikalnih, laboratorijsko-kemičnih in prostorsko-geografskih metod

 

Vaje

 • Uvod v uporabo izbranih računalniških programov
 • Kritična diskusija o uporabi znanstvenih metod na primeru izbranih objavljenih študij
 • GIS

 

Seminar

 • Predstavitev izbranih primerov raziskovalnih projektov

 

Terenske vaje

 • Raziskovalno delo na terenu s področja humanistike
 • Raziskovalno delo na terenu in v laboratoriju s področja naravoslovja

 

Temeljni literatura in viri:

Izbrana poglavja iz:

 • Ruxton, G., & Colegrave, N. (2017). Experimental design for the life sciences. Oxford University Press. 4th Edition. Chapters I – VI.
 • Vrišer, I. 2002: Uvod v geografijo. Ljubljana. Chapters 1, 3, 4
 • Guides for researchers. URL: http://www.rgs.org/ (selected websites)
 • Rogerson, P. 2006: Statistical methods for geography: a student guide. London. Chapters 1,2, 10
 • Dillman, D. A., Smyth, J. D., Christian, L. M. 2014: Internet, Phone, Mail, and Mixed Mode Surveys: The Tailored Design Method. Hoboken. Chapters 1, 3
 • Burrough, P. A., McDonnell, R. A., Lloyd, C. D. 2015: Principles of geographical information systems. Oxford. Chapters 1–6, 11
 • Campbell, J. B. 1996: Introduction to remote sensing. London. Chapters 1, 11, 12
 • Brewer, C. A. 2005: Designing better maps. A guide for GIS users. Redlands. Chapters 1–4

 

Izbrani članki iz znanstvenih revij:

 • Ager, D.V. 1993. The nature of the stratigraphic record (3rd edition). Wiley and Sons.
 • Frodeman R. 1995. Geological reasoning: Geology as an interpretive and historical science. GSA Bulletin 107 (8), 960–968.
 • Cochran, W., Fenner, P., Hill, M. 1979. Geowriting. A guide to writing, editing, and printing in Earth science (3rd edition). American Geological Institute. (or a later edition of this manual)
 • Tucker, M. 1988. Techniques in Sedimentology. Blackwell Scientific Publications.
 • The International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (ICN, 2012); The International Code of Zoological Nomenclature (ICZN, 4th edition, 1999) (both in free online access).
 • Salvador, A. (Ed.) 1994. International Stratigraphic Guide. A guide to stratigraphic classification, terminology, and procedure (2nd edition). International Subcommission on Stratigraphic Classification of IUGS International Commission on Stratigraphy

 

Cilji in kompetence:

Splošno

Cilj predmeta je predstaviti načela in metode znanstvenega dela (koraki v raziskavi) od identifikacije/zasnove znanstvenega vprašanja do pisanja znanstvenih publikacij. Predmet bo razložil principe načrtovanja in izvedbe raziskav, vključno s pogostimi napakami in etičnimi pomisleki, predstavil uporabnost kvantitativnih in kvalitativnih metod, metod geografskega informacijskega sistema, zajemanje podatkov, pisanje in vzpostavitev kritičnosti do prebranega gradiva ter pisanje prijav na projekte.
Cilj je tudi predstavitev zasnov raziskav ter njihovo kritično vrednotenje.

 

Specifično

Študentje se bodo na izbranih primerih podrobneje seznanili s tem, kako zasnujemo in izvedemo poskuse v znanosti.

 

Specifični cilji:

 • poznavanje metod raziskovanja v naravoslovju, predvsem metod na področjih biodiverzitete, ekologije in evolucije, paleontologiji in sedimentologiji ter krasoslovju
 • poznavanje metod raziskovanja v humanistiki, predvsem na področjih geografije
 • poznavanje kvantitativnih in kvalitativnih metod,
 • sposobnost snovanja raziskovalnega dela,
 • sposobnost samostojnega raziskovalnega dela (s sodobnimi metodami),
 • sposobnost predstavljanja znanstvenih rezultatov,
 • sposobnost zbiranja različnih vrst gradiv,

 

Kompetence

Študent bo imel znanja za samostojno raziskovalno delo.

 

Predvideni študijski rezultati:

 • Poznavanje metod in načel raziskovanja v naravoslovju na področjih biodiverzitete, ekologije in evolucije, paleontologije in sedimentologije ter krasoslovja in humanistiki
 • Sposobnost zasnove raziskovalnega dela
 • Praktično poznavanje izbranih računalniških programov za raziskovalno delo
 • Sposobnost dela z GIS-om
 • Praktične izkušnje z raziskovalnim delom s širokega področja naravoslovnih in humanističnih znanosti
 • Sposobnost pisati in kritično uporabljati znanstvene članke

 

Načini ocenjevanja:

Izpit (80 %), ocene iz vaj (20 %).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI