Doc. dr. Rok Ciglič

Znanstveni sodelavec na Geografskem inštitutu Antona Melika na ZRC SAZU in predavatelj na doktorskem študiju 3. stopnje na Podiplomski šoli ZRC SAZU.rok.ciglic@zrc-sazu.si

Izobrazba

  • diploma iz geografije (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2008)
  • doktorat iz geografije (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2013)

 

Terensko delo in raziskovalni interesi

Ciglič se je ukvarjal z različnimi raziskavami, najpogosteje s preučevanjem naravnih pokrajinskih tipov, v katerih je raziskoval razlike med različnimi pokrajinskimi tipi s pomočjo kvantitativnih podatkov. V okviru raziskav se je srečal z različnimi analitičnimi pristopi na področju geografskih informacijskih sistemov – obdelavo rastrskih podatkovnih slojev z različnimi orodji za prostorsko modeliranje, obdelavo vektorskih podatkov, vključno z analizo omrežij, in kombinacijo obeh pristopov. V svojih delih se je večkrat osredotočil na metodološke izzive. Poleg svojega osnovnega raziskovalnega področja je vključen v številne fizičnogeografske in družbenogeografske raziskave, kjer sodeluje kot analitik z geografskimi informacijskimi sistemi.Glavna gostovanja:

  • študent raziskovalec, poletna šola GIS, Landscape ecology, remote sensing, Univerza v Salzburgu, Avstrija (2009),
  • študent raziskovalec, SCGIS Scholarship program, Society for coservation GIS, UC Davis, ZDA (2010),
  • raziskovalec, Trans-Atlantic Training: Radar and Optical Remote Sensing in the Agricultural and Environmental Monitoring, Univerza v Novem Sadu, SCERIN, Srbija (2019).

Drugo:

  • vodja Oddelka za geografski informacijski sistem (2014–),
  • glavni sourednik (2020–) znanstvene revije Acta geographica Slovenica, indeksirane v Scopus, SCI Expanded ter član uredniškega odbora (2011–),
  • član uredniškega odbora znanstvenih revij Geografski vestnik, (Scopus, 2011–) in Acta Geobalcanica (2015–),
  • član uredniškega odbora knjižnih zbirk Geografija Slovenije (2014–), Georitem (2015–), Naravne nesreče (2011–2020), Geografski informacijski sistemi v Sloveniji (2010–),
  • vodja organizacijskega in strokovnega odbora simpozija GIS v Sloveniji (2014–),
  • član organizacijskega in strokovnega odbora posveta Naravne nesreče v Sloveniji (2011–2020),
  • član znanstvenega odbora konference Geobalcanica (2015–),
  • član organizacijskega in strokovnega odbora konference European SCGIS conference (2016),
  • član Komisije za informacijsko komunikacijske tehnologije na ZRC SAZU,
  • referent za založništvo in kartografijo v Izvršnem odboru Ljubljanskega geografskega društva (2009–2015),
  • upravnik znanstvene revije Geografski vestnik (2011–2020),
  • koordinator mednarodnega štipendijskega programa združenja Society for Conservation GIS (SCGIS) za Slovenijo (2011–).

Izbrane publikacije:

  • Ciglič, R. 2010: Subjektivnost pri metodi segmentacije. Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2009-2010. Ljubljana.
  • Ciglič, R. 2014: Analiza naravnih pokrajinskih tipov Slovenije z GIS-om. Geografija Slovenije 28. Ljubljana.
  • Ciglič, R. 2018: Assessing the impact of input data incongruity in selected quantitative methods for modelling natural landscape typologies. Geografski vestnik 90-1.
  • Ciglič, R., Ferk, M., Nagy, G. 2020: Opazovanje pobočnih procesov z brezpilotnim letalnikom na primeru plazov v Slovenskih goricah. Modeliranje pokrajine, GIS v Sloveniji 15. Ljubljana
  • Ciglič, R., Oštir, K. 2014: Application of MODIS products to analyze forest phenophases in relation to elevation and distance from sea. Journal of applied remote sensing 8-1.
  • Ciglič, R., Perko, D. 2013: Europe’s landscape hotspots. Acta geographica Slovenica 53-1.
  • Ciglič, R., Perko, D. 2015: Modelling as a Method for Evaluating Natural Landscape Typology: The Case of Slovenia. Landscape Analysis and Planning. Heidelberg.
  • Ciglič, R., Perko, D. 2017: A method for evaluating raster data layers according to landscape classification scale. Ecological informatics 39.
  • Ciglič, R., Štrumbelj, E., Češnovar, R., Hrvatin, M., Perko, D. 2019: Evaluating existing manually constructed natural landscape classification with a machine learning-based approach. Journal of spatial information science 18.
  • Gostinčar, P., Ciglič, R. 2015: Large-scale geomorphological mapping: fieldwork vs. GIS – examples form Slovenia. Congress, programme and abstracts, EUGEO Budapest 2015.
  • Gostinčar, P., Ciglič, R. 2011: Primerjava rezultatov računalniškega prepoznavanja reliefnih oblik z rezultati geomorfološkega kartiranja. Geografski vestnik 83-1.
  • Kladnik, D., Ciglič, R., Geršič, M., Komac, B., Perko, D., Zorn, M. 2016: Diversity of terraced landscapes in Slovenia. Annales: anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia 26-3.
  • Perko, D., Ciglič, R., Geršič, M., Kladnik, D. (uredniki) 2017: Terraced landscapes. Ljubljana.
  • Perko, D., Ciglič, R., Zorn, M. (uredniki) 2020: The geography of Slovenia: small but diverse. World regional geography book series. Springer Nature. Cham.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI