Andreja Legan Ravnikar | O pridevnikih v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja v slovnici in slovarju

Photo by Emmanuel Ikwuegbu on Unsplash

Vabimo vas na javno predavanje, ki ga bo na modulu Leksikologija, leksikografija, slovničarstvo imela doc. dr. Andreja Legan Ravnikar:

 

O pridevnikih v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja v slovnici in slovarju.

 

Predstavljene bodo nekatere tipološke lastnosti pridevnika v obdobju normiranja slovenskega knjižnega jezika v drugi polovici 16. stoletja (1550–1595). Klasifikacija tvorjenk po besedotvornopomenskih kategorijah je pokazala, da zgodovinskega besedotvornega gradiva ne moremo analizirati ločeno od sobesedila. Gradivsko so potrjene številne besedotvorne različice, ko se na enako besedotvorno podstavo pripenjajo različno obrazilni morfemi, med katerimi ni besedotvornopomenske diferenciacije. Kategorija določenosti oz. nedoločenosti pridevnika je v knjižni slovenščini 16. stoletja neločljivo povezana z rabo določnega in nedoločnega člena. Pri pridevnikih je najbolj razširjena konverzija: konverzni homonimi izkazujejo spremembo slovničnih in skladenjskih lastnosti, a obenem izkazujejo veliko pomensko povezanost, kar predstavlja za zgodovinsko slovaropisje zanimiv izziv.

 

Predavanje bo v ponedeljek, 8. aprila 2024, ob 16. uri v sejni sobi ZRC SAZU, Novi trg 2, 1. nadstropje, Ljubljana.

 

Doc. dr. Andreja Legan Ravnikar je višja znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša in vodja Sekcije za zgodovino slovenskega jezika. Raziskovalno se ukvarja z zgodovinsko leksikologijo in leksikografijo, predvsem kot soavtorica in glavna urednica razlagalnega slovarja SSKJ16 in eSSKJ16. Sodelovala je pri pripravi večine zgodovinskih slovarjev na spletnem portalu Fran, tudi kot glavna urednica najnovejših spletnih obrnjenih zgodovinskih slovarjev (Hipolit 2022, Megiser 2023). Večji del njenih znanstvenih objav je s področij zgodovinskega pomenoslovja, besedotvorja in terminologije. Predava na Podiplomski šoli ZRC SAZU in na Oddelku za slovenistiko FF UL.

 

Vabljeni!

 


Photo by Emmanuel Ikwuegbu on Unsplash