Četrta generacija doktorjev in doktoric znanosti Podiplomske šole ZRC SAZU

Dekanja Podiplomske šole ZRC SAZU, red. prof. dr. Jelica Šumič Riha je v petek, 24. marca 2023, promovirala 10 novih doktorjev in doktoric znanosti, ki so znanstveni naziv pridobili na doktorskem študijskem programu 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur.

 

Andrej Magdič je na modulu Tisočletja med Jadranom in Podonavjem postal doktor znanosti z disertacijo: »Arheološka interpretacija dravske ravni in okoliških vzpetin v zgodnjem srednjem veku«. Mentor: izr. prof. dr. Benjamin Štular. Zagovor je opravil z oceno summa cum laude.

 

Tadej Kralj je na modulu Slovenske študije – tradicija in sodobnost postal doktor znanosti z disertacijo: »Raba slovenskega jezika pri predstavnikih slovenske skupnosti v Torontu«. Mentorici: doc. dr. Nataša Gliha Komac in red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič.

 

Vesna Krmelj je na modulu Kulturna zgodovina postala doktorica znanosti z disertacijo: »Korespondenca Franceta Steleta kot vir in izhodišče za umetnostnozgodovinsko interpretacijo in zgodovino umetnostne zgodovine na Slovenskem«. Mentorja: doc. dr. Luka Vidmar, doc. dr. Franci Lazarini.

 

Aleš Rojc je na modulu Transformacije moderne misli – filozofija, psihoanaliza, kultura postal doktor znanost z disertacijo: »Vednost in resnica v Badioujevi filozofiji«. Mentorica: red. prof. dr. Alenka Zupančič.

 

Edvard Šefer je na modulu Kulturna zgodovina postal doktor znanosti z uspešno obrambo disertacije: »Kulturna zgodovina vadbenih oblik (Kat) daljnovzhodnih samoobrambnih borilnih veščin«. Mentor: prof. dr. Wojciech J. Cynarski.

 

Marko Levačić je na modulu Transformacije moderne misli – filozofija, psihoanaliza, kutlura postal doktor znanosti z disertacijo: »Ideologija in družbena vez«. Mentorica: red. prof. dr. Alenka Zupančič. Zagovor je opravil z oceno summa cum laude.

 

Anja Iskra je na modulu Kulturna zgodovina postala doktorica znanosti z disertacijo: »Kulturna politika in likovna umetnost v Mariboru v času nemške okupacije 1941-1945«. Mentorja: red. prof. dr. Oto Luthar, izr. prof. dr. Marjeta Ciglenečki. Zagovor je opravila z oceno summa cum laude.

 

Tina Berden je na modulu Tisočletja med Jadranom in Podonajvem postala doktorica znanosti z disertacijo: »Navport (Vrhnika) – arheološko najdišče Kočevarjev vrt«. Mentorica: izr. prof. dr. Jana Horvat.

 

Jernej Kusterle je na modulu Literatura v kontekstu postal doktor znanosti z disertacijo: »Estetika grdega v poeziji slovenske moderne«. Mentorja: red. prof. dr. Marko Juvan, doc. dr. Luka Vidmar.

 

Manca Černivec je na modulu Leksikologija, leksikografija, slovničarstvo postala doktorica znanosti z disertacijo: »Normativnost v enojezičnih splošnih razlagalnih slovarjih«. Mentorici: doc. dr. Nataša Gliha Komac, izr. prof. dr. Helena Dobrovoljc. Zagovor je opravila z oceno summa cum laude.

 


Foto: Marko Zaplatil