Duša Race | Dejavniki pogovornega jezika

Vabimo vas na javno predavanje, ki ga bo na modulu Leksikologija, leksikografija, slovničarstvo imela dr. Duša Race:

 

Dejavniki pogovornega jezika.

 

Pogovorni jezik je jezikovna zvrst, ki je tipično vezana na rabo v vsakodnevni interakciji, v kateri si udeleženci sporazumevanja delijo skupni čas in/ali prostor, in na rabo v manj formalnem in neformalnem sporazumevanju na vseh področjih človekovega udejstvovanja. Bolj uporabnostno usmerjena, vključevalna sporazumevalna norma mu odpira prostor tudi v javni rabi. V besedilih, v katerih je sicer bolj pričakovana raba knjižnega jezika, ima zavedna raba pogovornih prvin stilno funkcijo, nastopajo kot sredstva za zmanjševanje medosebne distance, ustvarjanje sproščenosti, doseganje opaznosti ipd. V predavanju se bomo osredotočili na dejavnike jezikovne rabe, ki določajo prototip pogovorne rabe (torej tipične jezikovne prvine, osrednje besedilne vrste in sporazumevalne strategije), in dejavnike, ki oblikujejo njegove družbene, zemljepisne, situacijske, področne in individualne različice.

 

Predavanje bo v ponedeljek, 12. junija 2023, ob 16. uri, v sejni sobi ZRC SAZU, Novi trg 2, 1. nadstropje, Ljubljana.

 

Dr. Duša D. Race je raziskovalka v Leksikološki sekciji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, kjer sodeluje pri pripravi eSSKJ: Slovarja slovenskega knjižnega jezika in Šolskega slovarja slovenskega jezika. Doktorirala je na temo Pogovorni jezik: Vrste in položaji na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani pod mentorstvom prof. dr. Andreje Žele. Pri raziskovalnem delu se ukvarja z zvrstnostjo in stilistiko, zlasti z vidika slovarskega označevanja v splošnih razlagalnih slovarjih.

 

Vabljeni!