Andreja Legan Ravnikar | Polisemija, hominimija in konverzija v razlagalnem zgodovinskem slovaropisju

Photo by Emmanuel Ikwuegbu on Unsplash

Vabimo vas na javno predavanje, ki ga bo imela doc. dr. Andreja Legan Ravnikar:

 

Polisemija, hominimija in konverzija v razlagalnem zgodovinskem slovaropisju.

 

Polisemija (večpomenskost) označuje pomensko razmerje znotraj leksema, ki ima dva ali več med seboj povezanih pomenov, nastalih po pomenotvornih postopkih. Homonimijo (enakoizraznost) pojmujem kot izrazno razmerje med dvema leksemoma z enako izrazno podobo (homografa), toda povsem nepovezanima pomenoma, kadar pripadata isti besedni vrsti, istemu idiomu in se pojavljata v istem časovnem obdobju. Kot rezultat konverzije nastajajo homografi, toda konverzni leksemi pripadajo dvema ali več različnim besednim vrstam in ohranjajo medsebojno pomensko povezanost. V predavanju bo poudarek na leksikoloških kriterijih za razločevanje večpomenskosti od homonimije in konverzije od homonimije ter na leksikografskih dilemah, ki se pojavljajo pri njihovem slovarskem prikazu v razlagalnem zgodovinskem Slovarju slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja (SSKJ16 (A-D), 2021 in eSSKJ16, 2022).

 

Predavanje bo v ponedeljek, 5. junija 2023, ob 16. uri, v sejni sobi ZRC SAZU, Novi trg 2, 1. nadstropje, Ljubljana.

 

Višja znanstvena sodelavka doc. dr. Andreja Legan Ravnikar je vodja Sekcije za zgodovino slovenskega jezika na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša. Je soavtorica, koordinatorica in glavna urednica nastajajočega zgodovinskega razlagalnega Slovarja slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, katerega prvi zvezek (A–D, 2021, 753 str.) je bil s strani ARRS uvrščen v izbor najvidnejših znanstvenih dosežkov in prejel naziv Odlični v znanosti 2022. Kot raziskovalka (knjižne) slovenščine od 16. do konca 19. stoletja je pripravila dve znanstveni monografiji (eno v soavtorstvu) in je avtorica mnogih znanstvenih člankov in poglavij s področij zgodovinskega besedoslovja, pomenoslovja in besedotvorja, zgodovinskega slovaropisja in terminologije. Je urednica inštitutske knjižne zbirke Linguistica et philologica in docentka za jezikoslovje na Podiplomski šoli ZRC SAZU.

 

Vabljeni!

 


Photo by Emmanuel Ikwuegbu on Unsplash.