OPIS PREDMETA

Raziskovalni seminar 2. (Okoljske in regionalne študije)


Program:

Okoljske in regionalne študije (3. stopnja)

Modul:
Biodiverziteta in ekologija (3. stopnja)
Paleobiologija in sedimentarna geologija (3. stopnja)
Regionalne študije (3. stopnja)

Koda predmeta: DT004
Letnik: 2. letnik


Nosilca
Doc. dr. Jani Kozina
Doc. dr. Nika Razpotnik Visković

ECTS: 9

Obseg: seminar 60 ur, samostojno delo 210 ur
Vrsta predmeta: obvezni
Jeziki: slovenski, angleški
Metode poučevanja in učenja: predstavitve s strani študentov, vodena razprava s strani mentorjev, e-izobraževanje

 

Učni načrt predmeta (prenesi)

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Končan prvi letnik doktorskega študija.

 

Vsebina:

 • študenti drugega letnika predstavljajo doktorske teze
 • predstavljalec priprava izhodišč za diskusijo med udeleženci seminarja (študentje prvega in drugega letnika)
 • razprava, vodena s strani mentorjev doktorskih študentov, ki predstavljajo teze

 

Temeljni literatura in viri:

 • Hilpert, U. 2019: Diversities of Innovation. London, New York: Routledge.
 • Anderson, J. 2015: Understanding Cultural Geography: Places and Traces. Abingdon, Routledge.
 • Moulaert, F., MacCallum, D., Mehmood, A. and Hamdouch, A. 2013: The International Handbook on Social Innovation: Collective Action, Social Learning and Transdisciplinary Research. Cheltenham, Northampton, Massachusetts: Edward Elgar.
 • Phillips, R., Johns, J. 2012: Fieldwork for human geography. London, Sage.
 • Coe, N. M., Kelly,P. F.,Yeung, H. W. C. 2007: Economic geography: A contemporary introduction. Oxford, Blackwell Publishing.

 

Cilji in kompetence:

Na primeru svojih doktorskih tez bodo študentje drugega letnika predstavili osnovna izhodišča svojih raziskovalnih vprašanj, oblikovanja hipoteze, uporabljenih metod ter pričakovanih rezultatov. S pomočjo usmerjene razprave bodo s strani poslušateljev (študentov prvega letnika) in mentorjev dobili dopolnitve in predloge za morebitno izboljšavo predstavljenih tez.
Poslušatelji, študentje prvega letnika, se bodo seznanili s praktičnimi primeri znanstvenega raziskovanja in uporabo raznovrstnih znanstvenih metod ter nasveti za učinkovito organizacijo dela, kar bo uporabno tudi širše: za pripravo predlogov projektov ter pisanje znanstvenih člankov (glej Raziskovalni seminar 1).

 

Predvideni študijski rezultati:

Usposabljanje študentov za:

 • organizacijo znanstvenega dela
 • pripravo projektnih predlogov
 • pisanje znanstvenih in strokovnih člankov
 • priprava predstavitve svojega dela

 

Načini ocenjevanja:

Ustna predstavitev (100 %).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Doc. dr. Nika Razpotnik Visković

Koordinatorica modula Humana geografija in nosilka predmeta Trajnostni razvoj na doktorskem študiju Primerjalni študij idej in kultur. Znanstvena sodelavka na Geografskem inštitutu Antona Melika. Docentka za področje geografije


01 4706 540
nika.razpotnik@zrc-sazu.si

Izobrazba:

Univerzitetna diploma iz geografije (Univerza v Ljubljani, 2005)

Doktorat iz prostorskega načrtovanja (Univerza v Ljubljani, 2012)

 

Raziskovalni interesi:

Raziskovalno pot je začela kot mlada raziskovalka s področja razvoja podeželja, kjer je proučevala polkmetije kot prevladujočo socialno-ekonomsko obliko kmetijskih gospodarstev v Sloveniji. Prva samostojna raziskovalna projekta sta naslavljala prostorski vidik razvoja slovenskih kmetij, s poudarkom na utesnjenosti in prostorski razpršenosti. Na tem področju se je izpopolnjevala na dveh krajših gostovanjih v tujini, na l’Institut Agronomique Méditerranéen v Montpellieru ter ISARA v Lyonu.

Svoje raziskovalno področje je v zadnjih letih razširila na področje trajnostnega turizma. Skozi raziskovanje vloge kulinarične dediščine v razvoju turistične ponudbe je začela s spoznavanjem raznolikosti trajnostnih praks v evropskem (predvsem sredozemskem) turizmu, zanimajo pa jo tudi priložnost in pasti certificiranja v tej panogi.

 

Glavni projekti:

 • Koordinatorka projekta »LABELSCAPE: Vključevanje trajnostnega certificiranja v turistične politike Sredozemlja« – transnacionalnega projekta programa Interreg MED, 2019–2022
 • Koordinatorka projekta »MEDFEST: Sredozemska kulinarično dediščinska izkušnja: kako ustvariti trajnostne turistične destinacije« – transnacionalnega projekta programa Interreg MED, 2016–2019
 • Podoktorski raziskovalni projekt »Prostorska utesnjenost kmetij v naseljih«, financiran s strani ARRS, 2014–2016)
 • Koordinatorka ciljnega raziskovalnega projekta »Umeščanje kmetijskih objektov v krajino in reševanje prostorskih konfliktov« financiranega s strani MKGP in ARRS (2016-2018)
Izbrane publikacije:

 • Razpotnik Visković, N., Oliveira, D., Castro, F., Ribas, J. (2019). Cómo desarrollar destinaciones turísticas sostenibles basadas en el patrimonio alimentario? : okrogla miza v okviru posvetovanja “Patrimonios, alimentarios, turismos y sostenibilidades”, V congreso international, La Pedrera, Barcelona, 20. jun. 2019.
 • Kumer, P., Pipan, P., Šmid Hribar, M., Razpotnik Visković, N. (2019). Pomen sodelovanja akterjev, vpetost v lokalno okolje in inovativnost pri ustvarjanju kulinaričnih turističnih izkušenj na ruralnem slovenskem Sredozemlju. Geografski vestnik 91-2.
 • Nared, J., Razpotnik Visković, N., Komac, B. (2015). Sustainable spatial development in the Alps. Acta geographica Slovenica 55 -1.
 • Gabrovec, M., Razpotnik Visković, N. (2014). Environmental planning recommendations, Sustainable transport and cultural heritage. V: Managing cultural heritage sites in Southeastern Europe. Založba ZRC: Ljubljana.
 • Černič Istenič, M., Šprah, L., Bole, D., Lapuh, L., Nared, J., Razpotnik Visković, N. (2013). Socialno kmetijstvo, priložnost za razvoj podeželja in zagotavljanje blaginje. V: Nove razvojne perspektive, Založba ZRC: Ljubljana.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI