OPIS PREDMETA

Raziskovalni seminar 2. (Okoljske in regionalne študije)


Program:

Okoljske in regionalne študije (3. stopnja)

Modul:
Biodiverziteta in ekologija (3. stopnja)
Paleobiologija in sedimentarna geologija (3. stopnja)
Regionalne študije (3. stopnja)

Koda predmeta: DT004
Letnik: 2. letnik


Nosilca
Doc. dr. Jani Kozina
Red. prof. dr. Simona Kralj-Fišer

ECTS: 9

Obseg: seminar 60 ur, samostojno delo 210 ur
Vrsta predmeta: obvezni
Jeziki: slovenski, angleški
Metode poučevanja in učenja: predstavitve s strani študentov, vodena razprava s strani mentorjev, e-izobraževanje

 

Učni načrt predmeta (prenesi)

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Končan prvi letnik doktorskega študija.

 

Vsebina:

 • študenti drugega letnika predstavljajo doktorske teze,
 • predstavljalec priprava izhodišč za diskusijo med udeleženci seminarja (študentje prvega in drugega letnika),
 • razprava, vodena s strani mentorjev doktorskih študentov, ki predstavljajo teze.

 

Temeljni literatura in viri:

 • Lovell, S. A., Coen, S. E., Rosenberg, M. W. (eds.) 2023: The Routledge Handbook of Methodologies in Human Geography. Abingdon, Routledge.
 • Hilpert, U. 2019: Diversities of Innovation. London, New York: Routledge.
 • Anderson, J. 2015: Understanding Cultural Geography: Places and Traces. Abingdon, Routledge.
 • Moulaert, F., MacCallum, D., Mehmood, A. and Hamdouch, A. 2013: The International Handbook on Social Innovation: Collective Action, Social Learning and Transdisciplinary Research. Cheltenham, Northampton, Massachusetts: Edward Elgar.
 • Phillips, R., Johns, J. 2012: Fieldwork for human geography. London, Sage.

 

Cilji in kompetence:

Na primeru svojih doktorskih tez bodo študentje drugega letnika predstavili osnovna izhodišča svojih raziskovalnih vprašanj, oblikovanja hipoteze, uporabljenih metod ter pričakovanih rezultatov. S pomočjo usmerjene razprave bodo s strani poslušateljev (študentov prvega letnika) in mentorjev dobili dopolnitve in predloge za morebitno izboljšavo predstavljenih tez.
Poslušatelji, študentje prvega letnika, se bodo seznanili s praktičnimi primeri znanstvenega raziskovanja in uporabo raznovrstnih znanstvenih metod ter nasveti za učinkovito organizacijo dela, kar bo uporabno tudi širše: za pripravo predlogov projektov ter pisanje znanstvenih člankov (glej Raziskovalni seminar 1).

 

Predvideni študijski rezultati:

Usposabljanje študentov za:

 • organizacijo znanstvenega dela
 • pripravo projektnih predlogov
 • pisanje znanstvenih in strokovnih člankov
 • priprava predstavitve svojega dela

 

Načini ocenjevanja:

Ustna predstavitev (100 %).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI