OPIS PREDMETA

Geokemija sedimentnih karbonatov


Program:

Okoljske in regionalne študije (3. stopnja)

Modul:
Paleobiologija in sedimentarna geologija (3. stopnja)

Koda predmeta: DIP07
Letnik: Brez letnika


Nosilca:
Doc. dr. Špela Goričan
Red. prof. dr. Aleksander Horvat

ECTS: 6

Obseg: predavanja 30 ur, seminar 10 ur, vaje 20 ur, samostojno delo 120 ur
Vrsta predmeta: izbirni na modulu
Jeziki: slovenski, angleški
Metode poučevanja in učenja: predavanja, e-učenje, seminarji, praktične vaje

 

Učni načrt predmeta (prenesi)

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v 1. letnik.

 

Vsebina:

 • Dolgoročni ogljikov cikel.
 • Mineralogija, kemija in reakcijska kinetika glavnih karbonatnih faz (kalcit, dolomit, aragonit).
 • Sistem CO2-ogljikova kislina in kemija raztopin.
 • Interakcije med karbonatnimi minerali in raztopinami.
 • Koprecipitacija in trdne raztopine karbonatnih mineralov.
 • Biološko formirani in inducirani karbonatni minerali
 • Karbonatni sistem v oceanih in akumulacija globokomorskih karbonatnih sedimentov.
 • Sestava in izvor plitvovodnih karbonatnih sedimentov.
 • Zgodnja diageneza.
 • Vpliv podzemnih procesov in metamorfizma.
 • δ13C, δ18O, 87Sr/86Sr, sledne prvine in elementi redkih zemelj (REE): indikatorji paleo-okolja ali/in diageneze.
 • Kratkoročni ogljikov cikel in vpliv človeka.

 

Temeljni literatura in viri:

Izbrana poglavja in članki:

 • Morse JW, Mackenzie FT (1990) Geochemistry of sedimentary carbonates. Elsevier, Amsterdam.
 • Holland H, Turekian K, eds. (2014) Treatise on Geochemistry, izbrana poglavja iz 9: Sediments, Diagenesis and Sedimentary Rocks, in Vol. 7: Surface and Groundwater, Weathering and Soils.
 • Morse JW, Arvidson RS, Luttge A (2007) Calcium carbonate formation and dissolution. Chemical Reviews 107: 342-381.
 • Machel HG (2004) Concepts and models of dolomitization: a critical reappraisal. In: Braithwaite CJR, Rizzi G, Darke G (eds) The Geometry and Petrogenesis of Dolomite Hydrocarbon Reservoirs, Special Publication 235. Geological Society, London, 7-63.

 

Cilji in kompetence:

Namen predmeta je poglobiti znanje o nastanku karbonatnih mineralov in sedimentov v različnih okoljih. Študent/ka bo spoznal in znal uporabiti osnovne fizikalno-kemične zakonitosti, ki vplivajo na nastanek karbonatnih mineralov in sedimentov. Študent/ka bo pridobil/a pregled nad aktualnimi geokemijskimi indikatorji paleokolja in diageneze. Znanje bo znal/a praktično uporabiti pri interpretaciji paleokolja in diageneze recentnih in starejših karbonatov in karbonatnih kamnin.

 

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Študent pozna vidike karbonatnih mineralov in njihovih interakcij z vodnimi raztopinami. Loči nastanek primarnih karbonatnih mineralov in sedimentov v različnih okoljih od kasnejših diagenetskih in metamorfnih mineralov. Za interpretacijo paleokolja nastanka karbonatnih kamnin in za ovrednotenje diageneze zna uporabiti številne geokemijske indikatorje. Pri interpretaciji (paleo)okolja in sprememb na Zemljini površini zna opredeliti vlogo globalnega kroženje ogljika.

 

Načini ocenjevanja:

Pisni ali ustni izpit (60 %), predstavitev izbrane teme (40 %).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI