OPIS PREDMETA

Izbrana poglavja iz preučevanja družbeno-okoljskih procesov


Program:

Environmental and Regional Studies (3. stopnja)

Modul:
Regionalne študije (3. stopnja)

Koda predmeta: DIR12
Letnik: Brez letnika


Nosilec:
Doc. dr. Aleš Smrekar

ECTS: 6

Obseg: predavanja 40 ur, seminar 20 ur, samostojno delo 120 ur
Vrsta predmeta: izbirni na modulu
Jeziki: slovenski, angleški
Metode poučevanja in učenja: predavanja, seminar, e-učenje

 

Učni načrt predmeta (prenesi)

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Končana 2. bolonjska stopnja ustrezne smeri ali univerzitetni študij VII stopnje.

 

Vsebina:

 • okoljski problemi in vloga človekovega vedenja v okolju
 • odzivi družbe na človekovo delovanje v okolju in razvoj okoljskih paradigem
 • okoljski vplivi virov obremenjevanja okolja (promet, kmetijstvo, industrija in rudarstvo, energetika, gospodinjstva)
 • sodobni okoljski problemi v mestih
 • odnos med človekom in življenjskim okoljem
 • razvoj okoljske ozaveščenosti in okolju prijaznega vedenja
 • metode za krepitev okoljske ozaveščenosti in vedenja

 

Temeljni literatura in viri:

 • Ensuring quality of life in Europe’s cities and towns. 2009. Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 108 str.
 • Gardner, G. T., Stern, P. C. 2002: Environmental problems and human behaviour. Boston.
 • Kirn, A. 2004: Narava – družba – ekološka zavest. Ljubljana.
 • Kos, D. 2004: Tri ravni trajnostnega razvoja. Teorija in praksa, 41-1/2.
 • Plut, D. 2006: Mesta in sonaravni razvoj. Ljubljana.
 • Plut, D. 2008: Vrednotenje geografskega okolja in okoljska etika. Dela 29.
 • Polajnar Horvat, K. 2015: Okolju prijazno vedenje. Georitem 26. Ljubljana.
 • Smrekar, A. 2011: From environmental awareness in word to environmental awareness in deed: the case of Ljubljana. Acta geographica Slovenica 51-2.
 • Steg, L., I. M. de Groot, J. 2018: Environmental Psychology: An Introduciton. Willey.
 • Steg, L., Vlek, C. 2009: Encouraging pro-environmental behaviour: An integrative review and research agenda. Journal of environmental psychology 29.
 • Špes, M. 1998: Degradacija okolja kot dejavnik diferenciacije urbane pokrajine. Geographica Slovenica 30. Ljubljana.
 • Welford, M., Zarbrough, R. 2021: Human-Environment Interactions. An introduction. Springer.

 

Cilji in kompetence:

Temeljni cilj predmeta je seznaniti študenta z izbranimi temami iz preučevanja družbeno-okoljskih procesov. Študent s predmetom pridobi naslednje kompetence:

 • razume vlogo človekovega vedenja pri nastajanju in reševanju sodobnih okoljskih problemov,
 • je seznanjen s ključnimi okoljskimi paradigmami,
 • razume potek razvoja okoljske miselnosti, ozaveščenosti in okoljskega vedenja kot ključnih dejavnikov pri obremenjevanju in varstvu okolja,
 • prepozna temeljne vire obremenjevanja okolja ter razume njihovo delovanje in okoljske vplive
 • je sposoben obravnavati mesto kot ekosistem in je seznanjen s ključnimi okoljskimi problemi v mestih
 • razume kompleksen proces razmerja med človekom, življenjskim okoljem ter njegovim dojemanjem in vrednotenjem,
 • zna prepoznati in razumeti vlogo notranjih in zunanjih dejavnikov pri okoljski ozaveščenosti in vedenju ter
 • je seznanjen s pomenom in vlogo informacijskih in strukturnih strategij za krepitev okoljske ozaveščenosti in vedenja.
 • Študente bomo spodbujali h kritičnemu razmišljanju, uporabi problemskega pristopa in samostojnemu raziskovanju, zato bo zahtevana oddaja samostojnega seminarskega dela na izbrano temo.

 

Predvideni študijski rezultati:

Študent s predmetom pridobi:

 • poglobljeno razumevanje izbranih sodobnih okoljskih problemov in načinov njihovega reševanja
 • sposobnost prepoznavanja virov obremenjevanja okolja in njihovih pokrajinskih učinkov
 • sposobnost celostnega vrednotenja mestnega okolja in njegovih sestavin
 • poglobljeno razumevanje kompleksnega odnosa med človekom in življenjskim okoljem
 • sposobnost razumevanja medsebojnega prepleta dejavnikov razvoja okoljske ozaveščenosti in vedenja ter
 • praktična znanja o uporabnosti informacijskih in strukturnih strategij za krepitev okoljske ozaveščenosti in spreminjanja okoljskega vedenja.

 

Načini ocenjevanja:

Ustni izpit (70 %), seminarska naloga (30 %).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI