OPIS PREDMETA

Izbrana poglavja iz vedenjske biologije


Program:

Vede o Zemlji in okolju (2. stopnja)

Modul:
Biodiverziteta, ekologija in evolucija (2. stopnja)

Koda predmeta: MIB04
Letnik: Brez letnika


Nosilka
Red. prof. dr. Simona Kralj-Fišer

ECTS: 3

Obseg: predavanja 30 ur, seminar 10 ur, laboratorijske vaje 5 ur, samostojno delo 30 ur
Vrsta predmeta: izbirni
Jeziki: slovenski, angleški
Metode poučevanja in učenja: predavanja, seminar, vaje.

 

Učni načrt predmeta (prenesi)

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Končan študijski program 1. stopnje ali dodiplomski študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004 s področja naravoslovja.

 

Vsebina:

 • Zgodovina in uvod; proksimalni in distalni vplivi na vedenje
 • Metode v vedenjski biologiji
 • Biologija agresivnega vedenja
 • Biologija razmnoževalnega vedenja (spolni sistemi, spolna selekcija, spolni konflikt)
 • Skrb za potomce
 • Biologija (pro)socialnega vedenja.

 

Temeljni literatura in viri:

 • Alcock, J. (2013). Animal behavior: an evolutionary approach. Sinauer Associates. Chapters: 2, 10 – 14.
 • Martin, P., & Bateson, P. (2007). Measuring Behaviour: An Introductory Guide. Cambridge University Press
 • Izbrani aktualni pregledni in izvirni raziskovalni članki iz revij

 

Cilji in kompetence:

Namen predmeta je seznaniti študente s koncepti študija vedenja, ki ga razumemo kot manifestacijo različnih proksimalnih in distalnih procesov. Razložili bomo osnovne metode raziskav na področju vedenjske biologije. Študentom bomo predstavali izbrana poglavja vedenjske biologije, t.j. biologijo agresivnega, (pro)socialnega vedenja in starševskega vedenja. Poudarek bo na poznavanju spolnih sistemov, paritvenem vedenju, spolni selekciji in spolnem konfliktu. Študetje bodo spoznali raziskovalno delo v vedenjski biologiji in znali kritično interpretirati rezultate.

 

Predvideni študijski rezultati:

 • Poznavanje temeljnih konceptov v vedenjski biologiji
 • Poznavanje metodologije v vedenjski biologiji
 • Poznavanje izbranih vsebin s področja vedenjske biologije.
 • Sposobnost samostojnega zbiranja vsebin o vedenjski biologiji, njihovo smiselno povezovanje in artikulirano predstavljanje drugim v pisni in ustni obliki (seminar).
 • Sposobnost postavitve poskusov in interpretacije vedenjskih rezultatov.
 • Poznavanje raziskovalnih trendov v vedenjski biologiji.

 

Načini ocenjevanja:

Kratka seminarska naloga, njena predstavitev (50 %), izpit (50 %).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Osnove ekologije

Red. prof. dr. Tanja Pipan,

ECTS: 9

Življenjska okolja in naravovarstvo

Izr. prof. dr. Urban Šilc,

ECTS: 9